نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ادبیات علمی که در باب انقلاب ها به سه دسته تقسیم می شوند که دسته اول به علل شناسی وقوع، دسته دوم به فرایند شناسی آغاز تا پیروزی و دسته سوم به پیامد شناسی داخلی و خارجی انقلاب ها می پردازند. مقاله حاضر در دسته سوم و حول محور تاثیرات بین المللی انقلاب اسلامی قرار می گیرد. تاثیر گذاری انقلاب اسلامی بر جهان اسلام، واقعیتی است که از سوی صاحبنظران ، نویسندگان، روشنفکران و حتی سیاستمداران مخالف، مورد تایید قرار گرفته است. در این مقاله کوشش شده است تا یک چارچوب برای توضیح آن استخراج شود و بر این مبنا چهار سبد برای جمع آوری حجم انبوه و عظیم داده ها در 51 کشور مسلمان نشین خاورمیانه و اقلیت های مسلمان در سایر کشورها و سازماندهی تئوریک اطلاعات در باب تاثیرگذاری انقلاب اسلامی و" رفع کمبود تئوریک در درس بازتاب انقلاب اسلامی ایران " طراحیشده است. طبق یافته ها، این چارچوب، - چهار محور دارد، شامل نگرش جامعه ایران، نگرش و رفتار دولت و رهبران ایران ؛ نگرش و رفتار جامعه موردی، نگرش و رفتار دولت موردی. البته این نگرش ها و رفتارها با یکدیگر تعامل داشته و در زمان های متفاوت، دگرگون شده است. هر یک از این محورهای چهارگانه نیز دارای محورهای فرعی است. بر این اساس محقق میتواند اولا تصویری کلی از تاثیرات به دست آورد. ثانیا می تواند محورهای کلان سازماندهی اطلاعات خود را شناسایی کند و ثالثا سوالات و محورهای قابل بررسی در هر فاز تحقیق را برجسته کند و رابعا می تواند این چارچوب منعطف را به مثابه الگویی جهت اعمال روش مقایسه ای بین کشورهای پنج گانه به کار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Transnational Impacts of the Islamic Revolution of Iran: Conceptual Framework

نویسنده [English]

  • ebrahim barzegar

چکیده [English]

Scientific literature on revolutions can be divided into three pans: Causer, phraseology or processes and internal and external consequences of revolutions. This article focuses on the third part emphasizing the Global impacts of the Islamic Revolution. The effect of the revolution on the Islamic world, is a reality which has been confirmed and supported by theoreticians, writers, researchers and even the political opponents of the revaluation. In this article an attempt is made to a conceptual framework for the explanation of this impact by providing four dimensions for the collection of plentiful data in fifty one Moslem states, and Moslem minorities in other countries, and for the theoretical organization of data on the impact of Islamic revolution. In accordance with the findings of this research, four factors namely: the attitude of Iranian society, the attitude and behavior of the Iranian government and leaders, the and attitude behavior of a given society, and finally, the attitude and behavior of the given government toward the Islamic revolution of Iran affect the influence of the revolution. Certainly, these attitudes and behaviors on both sides (Iran and the countries studied) have been changing over the times. On this basis, first a researcher can obtain a general picture on the impacts. Second, he can recognize the macro- axes of his data- system. Third, he can ascertain the main questions and crucial points of the study in each phases of the research. And fourth, he may use this model of study for conducting a comparative research design within the selected states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans-national impacts of the Islamic Revolution of Iran. Iran's Foreign Relations with other Islamic States