نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران با هدف شناخت بیشتر مشارکت کنندگان در انقلاب و تطبیق آن با نظریه های موجود، در قالب تحقیق صورت گرفت که مقاله حاضر حاصل آن است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مارکس، هانتیگتون، گر، دیویس، بریتون و نیز بررسی نظرات مربوط به انقلاب اسلامی ایران (آبراهامیان، کاسی، فوکو، محمدی و امام خمینی) پنج فرضیه تدوین و به روش پیمایشی با ۵۰۰ نمونه از افراد ۶۵ سال به بالا که به روش سهمیه ای انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که 68 درصد از پاسخگویانی که در جریان فعالیت های انقلابی مشارکت بالا داشته اند از طایفه متوسط بوده اند. همچنین همبستگی بسیار بالایی بین میزان مذهبی بودن پاسخگویان و مشارکت آنهادر انقلاب وجود داشته است. گروه سنی ۳۵سال به بالا بیشتر از سایر گروه های سنی در انقلاب مشارکت داشته اند و هرچه به زمان پیروزی انقلاب نزدیک تر شده ایم، مشارکت مردم در انقلاب بیشتر شده است. این تحقیق نشان داد که حمایت از انقلاب بیشتر از مشارکت در انقلاب بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Motive f Participants in the Islamic Revolution And Extent of Ther Satisfaction with Their Endeavor

نویسنده [English]

  • faria shayegan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic revolution
  • theories of revolution
  • participator in evolution
  • satisfaction with revolution
  • motive of participation in revolution
  • arterializations of the objectives of revolution