دوره و شماره: دوره 8، شماره 15.16، زمستان 1380، صفحه 1-289 
3. ترکیب و تفکیک و تولید گله در البرز شرقی

صفحه 71-99

حسین بارانی؛ علی اکبر مهرابی؛ محمدرضا مقدم