نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طبطبایی

چکیده

بررسی رابطه بین نهادهای دین و دولت یکی از محورهای مهم جامعه شناسی سیاسی و به عنوان یکی از مباحث امروز جامعه تلقی می شود. بررسی نظر جامعه شناسان در این مقاله نشان داد که برخی از آنان قایل به تفکیک و تقسیم وظایف بین دین و دولت بوده و عدهای دین را حاکم و ناظر بر دولت دانسته و گروهی دیگر بر عکس دولت را اداره کننده و حاکم بر دین می دانند. مطالعه نظرات دکتر علی شریعتی - جامعه شناسی معاصر ایرانی - نشان داد که ایشان معتقدند در تشیع علوی دولت در خدمت دین بوده و در تشیع صفوی دین در خدمت دولت است. شریعتی می گوید در تشیع علوی امام، حاکم جامعه است و در عصر غیبت، زمام امور باید به دست علمای دینی باشد. همچنین شریعتی دموکراسی متعهدانه را بهترین شیوه حکومت اسلامی می داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religion - State Links in Shari'ati's View

نویسنده [English]

  • fariba shayegan

چکیده [English]

One of the most important discussions in political sociology and in the current Iranian society is the type of relations between religion and state. Review of sociolgical literature shows that there are two groups of theories: The first group argues that religion dominates and controls the state, and the second suggests the reverse. Ali Shari'ati - a contemporary Iranian sociologist - argued that in view of Alavid Shi'a state serves religion and in Safavid Shi'a the case is the reverse. Shari'ati suggested that in Alavid Shi'a, Imam is the ruler of society and in his absense (gheibat of the 12th Imam), religious clerics (ulama) should govern. He, also, identified the "Committed Democracy" as the best islamic govermment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • State
  • alavid shiah
  • safavid shia
  • commilled democracy