نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی انشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این رساله نخست به ضرورت حیاتی همکاری در میان جوامع انسانی و دلایل عینی و ذهنی افزونی یاریگری (همکاری، مشارکت) در میان آدمیان، نسبت به همکاری جانوران و گیاهان پرداخته است؛ و کوشیده است اثبات کند که همکاری هم مقدم بر جنگ و هم نسبت به آن، قاعده است. و اما جنگ و ستیزه در جامعه، نسبت به عمر طولانی جوامع، هم متأخر و هم استثناء است. جنگ به معنای جامعه شناسی آن متکی به همکاری است، در حالیکه وجود همکاری متکی به وجود جنگ نمی باشد. نویسنده برای اثبات نظریات خود، به مستندات مردمشناسی، تاریخ، باستان شناسی روی اورده است. مقاله حاضر با رد نظریات کسانی همچون فروید، اشتاین متز (Stein metz) بوتول (BOuth0ltl)، و داروینست های اجتماعی مانند گمپلویچ (Guimpllowicz)، با کل (Backle) و فوتوریست هایی نظیر مارتی نتی ( Martinetti)، و به استناد نظریات کسانی همچون رالف لینتون ( Ralph Linton)، لوتورنو (Letourneeu)، وان در بیژ (Derbiji)، فتب هاوز (Hbhouse)، سامنر (Summer) و کلر (Keller)... میخواهد اثبات کند که جنگ نه غریزی است و نه طبیعی و لذا نه ازلی است و نه ابدی بلکه امری است متأخر و پدیدهای است فرهنگی. پس از چالش های یاد شده نویسنده به توصیف تاریخی و مردم شناختی کم و کیف همکاری در میان جوامع گردآور و نخجیرگر (شکارچی)، جوامع کشاورز و دامپرور و تمدنهای کهن چین و یونان و روم و کشورهای اروپای سنتی پرداخته و با اشاراتی به کشورهای اسلامی نوشته را به پایان می رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Humanity and Cooperation: Realities, Necessities, And Background of "yiirigari" (Cooperation, Participation) in the History of Mankind

نویسنده [English]

  • morteza farhadi

چکیده [English]

This paper first focuses on the necessity of cooperation among human beings, and then offers objective and subjective reasons for higher cooperation among human beings compared to animals. The paper tries to proove that cooperation precedes war and is more normal than the latter. ln fact, the history of war and conflict both is shorter than the war in human societies, and more exceptional. War, in its sociological meaning, is even based on cooperation, while the existence of cooperation is not based on war. To support this argument, the author refers to anthropological, historical and archeological findings. The paper, rejecting the theories of thinkers such as Freud, Sieinmentz, Bouthoul, and social darwinists such as Gurnplowicz, Backlc, and futurists such as Martinetti, and accepting theories of people like Ralph Linton, Letourneeu, Derbij, Hobhouse, Summner and Keller shows that war is neither instinctual nor necessary or natural, and therefore, it is not eternal, rather it is a recent and cultural phenomenon.