نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نخست با طرح این سوال که: آیا بین وضعیت تحصیلی دانشجویان و نابهنجاری های اجتماعی آنان رابطه ای وجود دارد؟ زمینه انجام این بررسی ایجاد شد. هدف کلی تحقیق عبارت است از شناخت ارتباط وضعیت تحصیلی دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی آنان. هدفهای اختصاصی عبارتند از شناخت ارتباط پیشرفت تحصیلی و رضایت از رشته تحصیلی دانشجویان با نابهنجاریهای اجتماعی. برای پاسخ به سوال تحقیق، دو جامعه آماری در نظر گرفته شده است: الف - جامعه مورد مطالعه: ۱۱۷ نفر از دانشجویان نابهنجار - ب - جامعه مورد مقایسه: پرسشنامه، مدارک موجود و مشاهده جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از محاسبات آماری گوناگون، شامل مقایسه فراوانی ها، مقایسه درصدها، آزمون «کای اسکویر» و ضرایب همبستگی «کرامر» و «تا و B کندالی» استفاده شده است . نتایج این تحقیق نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان نابهنجار - چه قبل و چه بعد از ورود به دانشگاه - پایین تر از پیشرفت تحصیلی دانشجویان بهنجار است، و نیز میزان رضایت مندی آنان از رشته ای که در آن تحصیل می کنند کمتر است. نوع سهمیه پذیرش دانشجویان اثری در این یافته ها ندارد. در گروه نابهنجار، ارتباطی بین طبقه اجتماعی دانشجویان و معدل نیمسال مورد نظر انها مشاهده نشد، اما در گروه بهنجار، با بالا رفتن طبقه اجتماعی دانشجویان معدل آنان نیز افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation Ships Between Social Delinquency and Educational Status of the University Studendts

نویسنده [English]

  • ozra jarallahi

چکیده [English]

The main question of this research was whether there was any relation between delinquency and the educational status of the university students. Our specific objectives were to find out the relations between social delinquency and (a) educational achievements, (b) students' satisfaction from their field of study. To find out the answers to the above questions two statistically selected group of students were compared. There were 117 delinquent students in the study group and the same number of normal students in the control group. The data to test the hypotheses were collected through a questionnaire in addition to searching through documents and doing some observations in the field. The analysis of data was done by comparison of the frequencies and percentages, the Chi-square, Cramer's V and Kendall's Taub. The results show that: A: The educational achievements of the delinquent students - both before and after their acceptance in the university - and also their degree of satisfaction from their field of study was lower than the normal students. B: The quota system of acceptance did not have any effect in the results. C: In the affected group no relation was found between students' social class and their grade point average (G.P.A.), however, in the normal group we found that as the social class of the students increased, their (G.P.A.) also increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social delinquency
  • Delinquent Students
  • educational status
  • educational achivement
  • educational satisfaction
  • Social Class