دوره و شماره: دوره 7، شماره 11.12، زمستان 1379، صفحه 1-255 
10. نظریه معرفت شناسی ابن خلدون

صفحه 237-255

ناصرالدین غراب؛ تقی آزاد ارمکی