نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده اردبیل در بازسازی مناطق آسیب دیده، طراحی و با سفارش و تأمین اعتبار دانشگاه علامه طباطبایی در سال های ۱۲۷ - ۱۲۷۷ اجرا شده است. در بیان مشکل و چارچوب نظری آن، پدیده «مشارکت » به منزله یکی از مشخصه های مربوط به «توسعه» در کنار چند شاخص دیگر مرتبط با همین حوزه، از دیدگاه صاحب نظران بررسی شده است. پرسش اصلی تحقیق این است: «میزان مشارکت روستاییان زلزله زده اردیل با توجه به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها در امر ساخت و ساز اماکن آسیب دیده چگونه بوده است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه، کلیه خانوارهای ساکن در روستاهای آسیب دیده از زلزلة اسفندماه ۱۲۷۵ شهرستان اردبیل با حداقل میزان تخریب بیست درصد با حجم نمونه ۵۲ خانوار بوده اند؛ در آزمودن فرضیه های مربوط به متغیر «مشارکت» و متغیرهای مربوط به آن، نتایج زیر به دست آمد. - ارتباط بین میزان مشارکت با سطح سواد، میزان سن و وضعیت سلامتی رؤسای خانوار تأیید شد، ولی ارتباط با جنس رؤسای خانوار مورد تأیید قرار نگرفت. تفاوت این میزان مشارکت و مقدار زمین زیرکشت و نوع مالکیت آن ملاحظه نشد، در صورتی که این تفاوت در این میزان مشارکت و مجموع درآمد رئس خانوار تاید گردید. - ارتباط معکوس بین میزان مشارکت با میزان تخریب منزل مسکونی تأیید شد. - رؤسای خانوارهایی که از کمک های دریافتی از دولت راضی تر بودند، به همان نسبت، میزان مشارکت بیشتری را برای بازسازی اعلام می کردند- رؤسای خانوار مخالف با بقای روستا رغبتی برای مشارکت اعلام نمی کردند، در صورتی که موافقان با بقای روستای تخریب شده، میزان مشارکت بالاتری را برای بازسازی ابراز می داشتند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و همچنین مشاهدات عینی گروه تحقیق، پیشنهادهای در چند مقوله مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participation of the Earthquake Victims in Rebuilding the Damaged Regions

نویسنده [English]

  • mohammad zahedi asl

چکیده [English]

The main question of the research was as follows: "How much have the villagers of Ardebil, who were striken by earthquake, particpated in rebuilding the damaged areas, consideriny to their social, cultural, and economical traits"? To answer this question, descriptive research method (surveying) has been applied. All those families who were residents of the damaged villages (at least with %20 destruction rate) have been studied. Testing the hypothesises related to "participation" variable and the relevant variables, the following conclusions were reached: - the relationship between participation, and age, literacy, and health of the family heads was approaved; but, the relationship between participation and gender of the family heads was not approaved; - there was no difference between participation, the amount of the sown lands, and the kind of the land ownership; whereas, the difference between "participation" and the whole income of the family head was approaved; - relationship between participation and destruction rate of the houses was approaved; - those family heads who were more satisfied by the governmental aids claimed 

accordingly more participation;
- those family heads who were against reconstruction of the damaged regions did not participate in rebuilding these areas and vice versa.
Concerning these conclusions, the writer has posed a number of suggestions respectively.