نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین تأثر حضور مأموران راهنمایی و رانندگی بر میزان اطاعت عابران از چراغ عابر انجام گردید. آزمودنی های این پژوهشی عابرانی بودند که از ضلع جنوب غربی میدان انقلاب در یکی از روزهای هفته و در این ساعات ده تا دوازده صبح از خیابان عبور می کردند. تعداد بیست چراع قرمز (ده عدد با حضور مأمور و ده عدد در غیاب مأمور) در فاصله دو ساعت در نظر گفته شد. روش پژوهش، مشاهده فراوانی وقوع در شرایط واقعی بود. با استفاده از معنادار بودن تفاوت بین نسبت ها نسبت عابرای که هنگام حضور مأمور، پشت چراع قرمز عابر توقف می کردند با عابرانی که در غیاب مأمور، پشت چراع قرمز عابر توقف می نمودند، سنجیده شد. تفاوت در سطح p<0,01معنادار بود و نتیجه گرفته شد که اطاعت عابران از چراغ قرمز به خاطر حضور مأمور در تقاطع است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Influence of Traffic-Police Presence on the Compliance of Pedestrians to Pedestrian's Light

نویسندگان [English]

  • khadijeh ali abadi
  • yousef karimi

چکیده [English]

This article intends to determine the influence of traffic policeman presence on the compliance of pedestrians to pedestrian light. The subjects those pedestrians who were crossing the Enqelab Ave. from south-west side of Enqelab Sq. from 10 to 12 a.m. Twenty red lights (ten lights in presence of traffic policeman, and ten lights in absence of him) were considered in two-hour intervals. Research method was obervation in real conditions. Regarding the meaningfulness of the difference among the ratioes, the numerical rates of the pedestrians in two afore-mentioned conditions were calculated. The difference was meaningful in P < 0.01, concluding that the compliance of pedestrians to pedestrian lights is affected by the presence of the traffic policeman in crossings.