نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع اصلی این مقاله، و آگهی های خدمت عمومی، است که مقوله ای نسبتاً تازه و ناشناخته در ارتباطات و تبلیغات توسعه ای به شمار می آید. آگهی خدمت عمومی، ماهیتی توسعه ای دارد با متضمن سود یا نفع مادی و شخصی برای صاحب آگهی نیست، محتوای آن را «آموزش» و «اطلاعات» تشکیل می دهد و در طراحی و ارائه آن، از شیوه های روزنامه نگاری و تبلیغات بازرگانی مدرن به صورت تلفیقی بهره گیری می شود، منبع اصلی این قبیل آگهی ها دولت و نهادهای رسمی کشور هستند که مسئولیت تأمین نیازها و خدمات ، تنظیم و ساماندهی امور و ادارة بخش های مختلف جامعه را به عهده دارند . مخاطبان آدین قشرهای مختلف مردم هستند که متناسب با موضوع و محتوای پیام، هدف گیری می شوند، هدف نیز بهبود کیفیت زندگی و آشنا ساختن مردم با مسئولیت های خویش و اولویت های اجتماعی است. در این مقاله، پس از مروری کوتاه بر تاریخچه و نقش آگهی های بازرگانی در جهان امروز، تاثیر آنها بر محتوا و شیوه طراحی پیام در رسانه ها و تغییر ماهیت فعالیت های رسانه ای، مقولة آگهی های خدمت عمومی با نقش آن ها در توسعه ملی، ویژگی ها و خصلت های این دسته از پیام ها، نقاط اشتراک و وجوه تمایز آن ها با آگهی های بازرگانی، قالب ها و تکنیک های قابل استفاده در طراحی آنها ضرورت سیاستگذاری ملی در زمینه نحوه استفاده از این فرصت در جهت تحقق اهداف توسعه، و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی سیاستگذاری آگهی های خدمت عمومی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. به نظر می رسد که امعادن نظر جدی نسبت به این امکان تازه شناخته شده و استفاده از روش های علمی، برنامه ریزی دراز مدت برای تعیین اولویت ها و مراحل توسعه می تواند پنجره ای به روی فرصتهای جدید در زمینه ایجاد تغییرات اجتماعی به قصد فراهم آوردن شرایط پیشرفت مادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم کند. رسانه ها نیز به منزله یکی از عوامل و ابزارهای این تغییر می توانند به نحو مطلوبی به این طرح ملی یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public Service Advertising; An Unknown Capacity in Developmental Communications

نویسنده [English]

  • mohammad mehdi forghani

چکیده [English]

Public service advertising or public service broadcasting, a relatively new category in developmental communications and propagation, is naturally developmental and: a) does not involve private profits for advertiser(s); b) considers "teaching" and "information" as the basic constituents; and c) requires modern methods of journalism and propagation simultaneously. Public service advertising roots in governmental agents or state official institutions who are responsible for meeting the requirements and services which order the related services organizing the related affairs, and administer the various sectors of society. The audience of public service broadcasting belong to defferent social classes who are aimed according to the subject and content of the messages. The objective of this medium is to improve the living qualities and to make the people acquainted with their own responsibilities and social priorities. In this article, the writer, reviewing the history and roles of public service advertising in the world, intends to analyze the impact of this medium on content of messages in the media and transformation of media activities, introduce the public service broadcasting and their roles in national development, clarify their traits and characteristics, define the similarities and differences between public service advertising and commercial advertising, present the applicable forms and techniques used in public service advertising, determine the necessity for national policy-making in respect of public service broadcasting, and discuss about establishment of a "National Committee of Policy-Making for Public Service Advertising." Seemingly, attentive consideration of this newly-known facility along with application of scientific methods and long-term planning for determination of developmental priorities may provide new opportunities leading to social changes through political, economicod, cultural, material, and social improvements. Media, as the change agents would help this national project aptly.