نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اهمیت برنامه ریزی جنسیتی در تواناسازی زنان برای دستیابی به عدالت و برابری با مردان است. به منظور توجیه این موضوع ، نوشتار حاضر به دو بعد از مسئله - ۱) درک تحول در مفاهیم و ۲) بازنگری پیش فرضی های برنامه ریزی - میپردازد. یافته های پژوهشی در جامعه روستایی استان های یزد و آذربایجان غربی نشان می دهند که زنان روستای همراه با مردان « نان آور خانه » هستند. و مدیریت خانه به طور کامل به زنان روستایی واگذار نشده و تصمیم گیری های اقتصادی خانواده کماکان با مردادن است. زنان روستای استان یزد بیش از آذربایجان غربی به استقلال مالی دست یافته اند و طی دو دهه اخیر بیش از گذشته در فضای عمومی جامعه حضور پیدا کرده اند. بنابراین، با توجه به تفاوت های شایان توجه میان این جوامع ( یزد و آذربایجان غربی) برخی از جنبه های اجتماعی و شکل گیری نقش ها، ارتباط چندانی با جنبه زیست شناختی (یولوژیک) ندارد. در نتیجه هر گونه برنامه ریزی بر اساس پیش فرضی های سنتی درباره زنان و نادیده گرفتن واقعیت های امروز، ناکارآمد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Planning on the Basis of Facts

نویسنده [English]

  • jhaleh shadi talab

چکیده [English]

Gender planning intends to enable the women to achieve justice and equality. To justify the matter, this article tries to analyze the related presuppositions in two aspects: a) to understand concept transformations, and b) to revise the planning presuppositions. Research findings in rural communities of Yazd and West Azarbaijan Provinces imply that women along with men Contribate to family income. Meanwhile, men's economic decision-making in the families is still common. The women in Yazd Province villages were financially more independent than those of the West Azarbaijan; and, during the recent two decades, their presence in general atmosphere of the society was remarkably eye-catching. Regarding considerable differences among these two societies, any planning according to the traditional presuppositions about women will fail. Some social-cultural traits do not relate to biological dimensions. For instance, according to a conceptual cliche, "cooking is a womanly activity"; however, in many countries, men are considered the best cooks. Therefore, there is not any relation between this character trait (management) and biological dimensions of the women.