نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر در پی طرح هویت اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از انحرافات اجتماعی است. در این مقاله که به روش مطالعه اسنادی و مطالعه میدانی به شیوه مصاحبه توأم یا پرسشنامه انجام شده، نتایج کلی به شرح ذیل به دست آمده است: ۱- تعریف هویت اجتماعی و نقش عوامل زمینه ساز آن؛ هویت اجتماعی عبارت از تصور، درک و ارزیابی فرد نسبت به خود از منظر دیگران (جامعه) است. اگر این تصور و ارزیابی، مثبت باشد و فرد احساس کند از منظر دیگران یا جامعه، دارای جایگاه، ارزش و احترام است، احساس هویت اجتماعی، و در غیر این صورت ، احساسی بی هویتی اجتماعی خواهد کرد. عوامل زمینه ساز احساس هویت اجتماعی عبارتند از نهادهای خانواده، مدرسه، رسانه های گروہی - به ویژه تلویزیون و سینما - دولت و گروه دوستان، در صورتی که نهادهای مزبور، عوامل زمینه ساز احساس هویت اجتماعی افراد، خصوصاً نوجوانان را فراهم کنند، احساس هویت اجتماعی آنان همچون عاملی بازدارنده، از انحرافات آنان جلوگیری خواهد کرد.2- نتایج مطالعه میدانی. نتایج مطالعه میدانی در قالب فرضیه محوری - هرچه احساس پی هویتی اجتماعی نوجوانان نسبت به نظام اجتماعی بیش تر شود، هویت یابی آنان در قالب گرایش به الگوهای غربی رپ و هوی متال بیشتر می شود - در یک نمونه ۱۹۲ نفره در دو گروه از نوجوانان دختر و پسر متظاهر و غیر متظاهر به الگوهای غربی رپ و هوی متال، در سه منطقه از شهر تهران (نمونه هایی از مناطق بالا، متوسط و پایین از نظر سطح زندگی) بیانگر تأیید رابطه فوق است؛ و این به معنای نقش مؤثر احساس هویت اجتماعی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Identity and Prevention of Social Deviance

نویسنده [English]

  • abolfazl ashrafi

چکیده [English]

"Social Identity" in the present study refers to an individual's conception, understanding, and evaluation of himself or herself in the eyes of others. or of the society. Whenever such a conception, understanding, or evaluation is positive, to the extent that an individual enjoys a stance, value, and respect among others, he/she will gain a positive sense of his/her social identity; otherwise, he/she will adopt a sense of social estrangement. The institutions of family, school, mass media.specially television and cinema, the government as well as peer groups contribute to the formation of social identity. Whenever such institutions provide a sense of social identity for individuals (specially adolescents), this sense will prevent their social deviances. The study was carried out among two adolescent groups (male & female): our hypothesis was:the lower the sense of social identity among adolescents, the greater the degree of their identification with the Western patterns of RAP and Heavy Metal. The result indicatea that social identity was effective in prevention of social deviances.