دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
مردم شناسی
تأملی‌در‌«نظریه‌استبدادمداری‌خلقیات‌ایرانیان»‌ بر‌اساس‌متون‌ادبیات‌عامیانه؛‌ ‌ نگاهی‌ ‌ بر‌فتوت ‌ نامه ‌ ها‌و‌کسب ‌ نامه ها

جواد نظری مقدم؛ سید هاشم موسوی

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.32409.1813

چکیده
  با توجه به اهمیت متون و ادبیات و فرهنگ عامیانه و بازتاب خلقیات و ارزش‌های اجتماعی ایرانیان در آن، رجوع به بخشی از مهم‌ترین اسناد و منشورها و آیین‌نامه‌های صنفی یا همان فتوت‌نامه‌ها به‌عنوان گوشه‌ای از ادبیات عامیانه ایرانیان می‌تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر فرهنگ و جامعه ایرانی یاری کند. چراکه بخشی از فرهنگ و آداب ایرانیان ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی
تحلیلی‌بر‌عناصر‌و‌مؤلفه های‌تاریخی‌هویت‌ایرانی‌ در‌آراء‌و‌اندیشه های‌ ‌مسکویه ‌

ذکرالله محمدی؛ محسن پرویش

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 35-62

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.35844.1934

چکیده
  هویت ایرانی از جمله مباحث بسیار مهم و قابل‌توجهی بوده که در طول تاریخ ایران موردتوجه مورخان و نویسندگان برجسته بوده است. هویت ایرانی به معنای دل‌بستگی عاطفی و تعهد نسبت به میراث فرهنگی، میراث سیاسی و تبار مشترک ایرانی است. در پژوهش حاضر، تلاش بر این است که هویت ایرانی بر اساس تعریف مذکور در آراء و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه در تاریخ‌نگاری ...  بیشتر

جمعیت شناسی
بررسی‌تعیین ‌ کننده های‌شکاف‌سن‌واقعی‌و‌ایده‌آل‌ازدواج‌ در‌استان‌کهگیلویه‌و‌بویراحمد

فرزاد قربانی؛ محمد میرزایی؛ محمد حدادی؛ زینب محمدی زاده

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 63-87

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.25319.1634

چکیده
  در چند دهه­ گذشته، میانگین سن ازدواج به‌صورت محسوسی افزایش داشته است، به نظر می‌رسد چنین افزایشی خودخواسته نیست و سن واقعی ازدواج مطابق با سن ایده‌آل ازدواج افراد نیست و عواملی باعث عدم تطابق این دو شده‌اند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تعیین‌کننده‌های شکاف سن واقعی و سن ایده‌آل ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد است. ...  بیشتر

جمعیت شناسی
روند و الگوی تک فرزندی در ایران

جواد شجاعی؛ امیر عرفانی

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 89-105

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.38397.2012

چکیده
  از پیامدهای استمرار میزان باروری زیر سطح جایگزین، شیوع خانواده‌های تک‌فرزند است که اطلاعات دقیق علمی درباره میزان شیوع و روند تغییرات آن در ایران موجود نیست. هدف این مقاله برآورد و توصیف دقیق میزان، تحولات و الگوی سنی تک‌فرزندی در ایران بین سال‌های 2000 تا 2016 است. برای این منظور داده‌های دو پیمایش باروری تهران (2009 , 2014), سه پیمایش ملی ...  بیشتر

جامعه شناسی
زبان‌استعاری‌و‌اندیشه ی‌بوردیویی؛‌ ‌ رویکردی‌نوین‌در‌واکاوی‌تخیّل‌جامعه شناختی‌پی‌یر‌بوردیو ‌

علی یعقوبی چوبری

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 107-133

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.30046.1748

چکیده
  استعاره‌ها به افراد کمک کنند تا دانش ذهنی را در قالب امور عینی بیان کنند؛ یعنی اغلب مفاهیم انتزاعی از طریق استعاره و تمثیل عینیت می‌یابند. این مقاله به نقش زبان استعاری در اندیشه بوردیو به‌عنوان موضوعی جدید می‌پردازد. با مطالعه در آثار بوردیو استعاره‌های عمده­ی وی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و الگوی «روند تشخیص استعاره» ...  بیشتر

اقتدار‌پزشکی،‌از‌خشونت‌تا‌دگرفهمی؛‌ ‌ مطالعه ای‌ ‌ قوم نگارانه‌در‌شهر‌تهران

علیرضا صالحی؛ محمدسعید ذکائی؛ ابراهیم اخلاصی

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 136-164

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.33750.1868

چکیده
  رابطه درمانی بین پزشک و بیمار رابطه‌ای نابرابر است. بیمار در وضعیتی اضطراری ناگزیر از انجام توافقی با پزشک است که پذیرش طرح درمان و انجام آن و پرداخت هزینه‌ها را در برمی‌گیرد و پزشک برخلاف بیمار اضطراری برای پذیرش شرایط توافق ندارد. این موقعیت نابرابر ممکن است به اقتدار پزشک منتهی شود، به این معنا که پزشک با قرار گرفتن در موقعیتی ...  بیشتر

پدیدارشناسی‌تجربه‌زیارت؛‌مطالعه ای‌در‌حرم‌امام‌رضا(ع)

محمدرضا پویافر

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، صفحه 165-200

https://doi.org/10.22054/qjss.2019.35717.1929

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجربه زیارت زائران امام رضا (ع) از طریق یک مطالعه پدیدارشناختی انجام شده است. بر این اساس، از روش مصاحبه و همچنین مشاهده مشارکتی استفاده شده است. برای نمونه‌گیری کیفی از استراتژی نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. 28 مصاحبه با مشارکت‌کنندگان انجام شد که در این میان یک توازن نسبی بر حسب جنس و بین زائران و مجاوران ...  بیشتر