نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

استعاره‌ها به افراد کمک کنند تا دانش ذهنی را در قالب امور عینی بیان کنند؛ یعنی اغلب مفاهیم انتزاعی از طریق استعاره و تمثیل عینیت می‌یابند. این مقاله به نقش زبان استعاری در اندیشه بوردیو به‌عنوان موضوعی جدید می‌پردازد. با مطالعه در آثار بوردیو استعاره‌های عمده­ی وی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و الگوی «روند تشخیص استعاره» استخراج و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که استعاره‌های بوردیو به‌صورت شبکه‌ای از مفاهیم درهم‌تنیده است. استعاره اصلی تفکر بوردیو نبرد است سایر استعاره‌های وی تابعی از این استعاره هستند. او برای تحلیل «زندگی اجتماعی» به‌مثابه­ی «حوزه­ی مفهومی مقصد» از چندین «حوزه­ی مفهومی مبدأ» از قبیل میدان، عادت‌واره، سرمایه، بازی و... استفاده کرده است. بوردیو از استعارات اقتصادی در تحلیل‌های اجتماعی خویش بهره برده است و قائل به «این‌همانی» بازار اقتصادی و بازار زبانی است. در بعضی آثار خود از استعاره‌های بدن‌مندی نظیر عادت‌واره استفاده نموده است. همچنین استعاره‌های جسمانی از طریق نظم نمادین و جدا ساختن سویه‌های متضاد شکل یافته‌اند. او تلاش کرد تا جهان اجتماعی نامحسوس و انتزاعی را با استعاره‌های مکانی، زمانی، اقتصادی، بدنی و امثال آن تجسم‌سازی یا عینیت‌بخشی کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Metaphorical Language and Bourdieu's Thought: A New Approach to Explain Pierre Bourdieu's Sociological Imagination

نویسنده [English]

  • Ali Yaghoobi Choobari

Assistant Professor of Sociology, University of Guilan

چکیده [English]

Metaphors help individuals express mental knowledge in the form of objective facts, that is, most abstract concepts become objective through metaphor and allegory. Almost all abstract conceptualizations occur through conceptual metaphor and metonymy. The present article is about the role of metaphorical language in Bourdieu's thought as a new subject. By studying Bourdieu's works, his major metaphors were extracted and analyzed using a qualitative content analysis method and the "Metaphor Identification Procedure" model. The findings show that Bourdieu's metaphors are interconnected as a network of concepts. The main metaphor of Bourdieu's thinking is conflict, and his other metaphors are a function of this metaphor. He has used several “Source Conceptual Domains” such as field, habitus, capital, play, and so on to analyze “Social Life” as a “Target Conceptual Domain”. Bourdieu has used economic metaphors in his social analysis and believes a "Sameness" exists between the economic market and the linguistic market. In some of his works, he has used embodied metaphors such as habitus. Physical metaphors are also shaped through a symbolic order and the separation of binary oppositions. He tried to visualize or objectify the subtle and abstract social world with metaphors which are spatial, temporal, economic, and physical.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Metaphor
  • conflict
  • Field
  • Habitus
  • Bourdieu
-      Babak Moein, M. (2012). “Metaphor and Plot in Paul Ricoeur's Thought” Quarterly Studies of Literary Criticism; 5(20): 7-26.
-      Berger, P. Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality, U.S.A: Penguin Books Press; 82.
-      Bert, P. (2010). Social Theory in the Twentieth Century,  Tanslated into Persain by Mohammad Khani, Tehran: Rokhdad No Publication; 67-68.
-      Bonnewitz, P. (2017). Lessons from Pierre Bourdieu's Sociology, Tanslated Into Persain by Jahangire Jahangiri & Hasan Poursafir, Tehran: Agah Publication; 9, 75.
-      Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice, Tanslated by Richard Nice, Cambridge University Publication; 78-166.
-      Bourdieu, P. (1979). Algeria 1960, Tanslated by Richard Nice, Cambridge University Publication; 27.
-      Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus, Cambridge: Polity Publication.
-      Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power, G. Raymond & M. Adamson(Trans). Cambridge: Polity Publication.
-      Bourdieu, P. (1996). Distinction a Social Critique of Judgement of Taste, Tanslated By Richard Nice, Harvard University Publication; 170-646.
-      Bourdieu, P. (2000) Pascalian Meditations, Cambridge: Polity Publication.
-      Bourdieu, P. (2001). Action Theory. Tanslated into Persain by Morteza Mardiha, Tehran: Naghsho Negar Publication; 33-209.
-      Bourdieu, P. (2005). The Social Structures of the Economy. Cambridge: Polity Publication; 209.
-      Bourdieu, P. (2008). Act Resistance. Tanslated into Persain by Alireza Plaseyyed, Tehran: Akhtaran Publication; 38.
-      Bourdieu, P. (2009). Lesson for Lesson, Tanslated into Persain by Nasere Fakouhi, Tehran: Ney Publication; 69, 122.
-      Bourdieu, P. (2011). Distinction a Social Critique of Judgement of Taste, Tanslated into Persain by Hasan Chavoushian, Tehran: Saless Publication.
-      Bourdieu, P. (2016) Sociological Problems, Tanslated into Persain by Pirouze Eizadi, Tehran: Nasle Aftab Publication: 136-292.
-      Chauvire. C. Fontaine, O. (2006). Bourdieu's Vocabulary, Tanslated into Persain by Morteza Kotobi, Tehran: Nay Publication; 77-97.
-      Dabbagh. H. (2014). Allegory in Truth; The Arrival of Metaphors in Science. Tehran: Hermes Publication; 62-63 [In Persian].
-      Grenfell, M. (2014). Pierre Bourdieu: Key Concepts, Tanslated into Persain by Mohammad Mehdi Labibi, Tehran: Afkar Publication; 128-257.
-      Jamshidiha, G.Parastesh, Sh. (2007). “Habitus and Field Dialectics Bourdieu's Theory of Practice”, Journal of Social Sciences Letter, (30): 1-33.
-      Jamshidiha, G.Kalantari, Ah. Nosrati, R. (2015). “Bazar as a Field: Bourdieuean Analysis of Tehran Traditional Bazar, Journal of Social Sciences Letter, 21 (1): 9-46.
-      Jenkins, R. (2006). Pierre Bourdieu, Tanslated into Persain by Hasan Chavoushian, Tehran: Nay Publication; 62-234.
-      Johnson, M. (2017). The Meaning of the Body Aesthetics of Human Understanding,Tanslated into Persain by Jahan-Shah Mirzabeigi, Tehran: Agah Publication; 82, 252.
-      Kovecses. Z. (2014). Metaphor a Practical Introduction, Tanslated into Persain by Shirin Pourebrahim, Tehran: Samt Publication; 371.
-      Kovecses. Z. (2015). Metaphor in Culture University and Variation, Tanslated Into Persain by Nikta Entezam, Tehran: Seyahroud Publication.
-      Kovecses. Z. (2017). Where Metaphors Come from Reconsidering Context In Metaphor?Tanslated into Persain by Jahan-Shah Mirzabeigi, Tehran: Agah Publication: 13-63.
-      Lakoff, G. Johnson, M. (1980). Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.
-      Lakoff, G. (1993). The Contemporary Theory of Metaphor and Thought. Andrew Ortony(Ed.) Combridge: Combridge University Publication; 28.
-      Lakoff, G. Johnson, M. (2015). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind And Its Challenge to Western Thought. Tanslated into Persain by Jahan-Shah Mirzabeigi, Tehran: Agah Publication;194.
-      Lakoff, G. Johnson, M. (2016). Metaphor We Live by, Tanslated into Persain by Hagar Aghaebrahimi, Tehran: Elm Publication; 194.
-      Lallemanent, M. (2015). History of Sociological Thoughts, Vol 2 Tanslated into Persain by Abdolhossein Nikgohar, Tehran: Agah Publication: 206-213.
-      Naghibzadeh, A. Ostovar, M. (2012). “Bourdieu and Symbolic Power”, Politic Quarterly, 42(2): 279-294.
-      Moghaddas Jafari, M.H. Yaghoobi, A. Kardoost, M. (2007). “Bourdieu and the Sociology Literature”, Journal of Adabpazhuhi (2): 77-94.
-      Momtaz, F. (2004). “Introducing the Concept of "Class" from Bourdieu's Point of View”, Journal of Human Sciences, (41-42): 69-80.
-      Ortony, A. (1997). Metaphor and Thought, Cambridge University Publication.
-         Ricoeur, P. (1991). Word, Polysemy, Metaphor: Creativity in Language, in M. J. Valdes(Ed), The Ricoeur Reader, Toronto, University of Toronto Publication, 85.
-      Ricoeure, P. (2004). Time and Narrative, Tanslated into Persain by Mahshid Nonahali, Tehran: Gameno Publication; 59.
-      Ricoeur, P. (2006). Metaphor and Create New Meanings in Language, Tanslated into Persain by Hossein Naghavi, (120): 81-95.
-      Ritzer, G. Goodman, D. (2014). Modern Sociological Theory, Tanslated into Persain by Khlil Mirzaei & Abbass Lotfi Zadeh, Tehran: Jameeshenasan Publication: 596-600.
-      Rorty, R. (1991). Objective, Relativism and Truth, Philosophical, Papers V. 1, Cambridge University Publication, 4-5.
-      Rorty, R. (1998). Truth and Progress, Philosophical Papers, Volume 3, Cambridge University Publication, 73.
-      Shahri, B. (2012). Metaphor and Ideology, Literary Criticism, 5(19): 59-76.
-      Shiri, M. Nosrat, M. (2017). Possible Application of Alexeeva's Metaphorical Model In Terminology, Language Related Research, 8(6): 55-74.
-      Skidmore, W. (1993). Theoritical Thinking in Sociology, Tanslated Into Persain by a Group of Translators, Tehran: Safir Publication; 65-66.
-      Sorahi, MA. (2014). Cognitive Study of Color Metaphors in Persian”, Journal of Language Research, 6(11): 97-118.
-       Steen, Gerard, [Et Al] (2010). A Method for Linguistic Metaphor Identification: From MIP to MIPVU, John Benjamins Publishing Company Amsterdam / Philadelphia, 4.
-      Tauber, A. (1994). The Immune Self: Theory or Metaphor?, Cambridge University Publication, 136.
-      Tavassoli, G. (2004). “Pierre Bourdieu On Conflictual Social Space and the Role of Sociology”, Journal of Social Science, 11(3): 1-26
-      Yaghoobi, A. (2015). Biological Metaphors and Theories of Classical Sociology” Journal of Methodology of Social Sciences and Humanities, 21(84): 117-141.
-      Webster, H. (2017). Bourdieu for Architects, Tanslated into Persain by Arash Heydari, Tehran Fekreno Publication.