دوره و شماره: دوره 21، شماره 64، بهار 1393، صفحه 1-299 
2. کندوکاو نظری ـ مفهومی درباره‌ توسعه فرهنگی

صفحه 35-72

10.22054/qjss.2014.342

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی؛ حسین پرویز اجلالی