نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه‌ نیازهای فردی و اجتماعی مخاطب سینمای ایران با میزان استفاده‌ او از این سینما انجام شده است. روش این پژوهش، پیمایش بوده است که سعی دارد بر اساس نظریه‌ها و مفاهیم مرتبط با مخاطب فعال و استفاده و رضامندی، به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه رابطه‌ای بین استفاده از سینما برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی و میزان استفاده از سینما وجود دارد؟ جامعه آماری، مخاطبان سینما در شهر تهران در سال 1390 هستند و تعداد 400 نفر حجم نمونه را تشکیل می‌دهند. نتایج حاصله حکایت از این دارد که مخاطبان چون پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را در سینمای ایران نیافته‌اند از این سینما برای رفع این نیازها استفاده‌ اندکی می‌کنند؛ به جز در مواردی که استفاده‌ ایشان از سینما نه محتوایی که فراگردی بوده است و نهایت این که وضعیت مخاطب سینمای ایران، بیشتر رویگردانی است تا استفاده.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

سینمای ایران، مخاطب و نیازها‌ی فردی و اجتماعی

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Kia 1
  • Saeed Shahhosseini 2
  
 
منابع
-        اجلالی، پرویز. (1383)، دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی در ایران، جامعه شناسی فیلم‌های عامه پسند، تهران: نشر فرهنگ.
-        اندرو، دادلی. (1365)، تئوری‌های اساسی فیلم، ترجمه: مسعود مدنی، تهران: انتشارات عکس معاصر.
-        سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1384)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه.
-    شرام، ویلبر؛ لایل، جک؛ پارکر، ادوین بی. (1377)، تلویزیون در زندگی کودکان ما، ترجمه: محمود حقیقت کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
-    راودراد، اعظم؛ همایون‌پور کیارش. (1383)، جامعه هنرمند و هنرمند جامعه: تحلیل جامعه شناختی آثار بهرام بیضایی، نشریه هنرهای زیبا، شماره 19.
-        کرلینجر، فردریک نیکلز. (1382)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری (جلد دوم) ترجمه: حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، تهران: آوای نور.
-        مک کوایل، دنیس. (1385)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباط جمعی، ترجمه: پرویز اجلالی، تهران:.دفتر مطالعات وتوسعه رسانه‌ها.
-        هیوارد، سوزان. (1381)، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، ترجمه: فتاح محمدی، زنجان: نشر هزاره‌ سوم.
-  Butsch, Richard. (2008). The Citizen Audience, Crowds, Publics and Individuals. UK. Routledge.
-  Danesi, Marcel. (2009). Dictionary of Media and Communication.     London. . M. E. Sharpe.
-  Herzog, H. (1943). “Waht do we really Know about daytime. Serial listener?” In Lasarsfeld and Stanton, Radio Research, New York: Duell, Sloan and pearce.
-  Jeacle,  Ingrid. (2008). Going to the movies”: accounting and twentieth century cinema. The University of Edinburgh Business School,  Edinburgh,  UK. www.emeraldinsight.com/0951-3574.htm.
-  Jensen,  Klaus Bruhn. Rosengern . Karl Erik. (2005). Five Traditions in Search of the Audience. In Denis MCQuail. Peter Golding,  Elsde BensEuropean Journal of communication. Theory and Research. London. Sage pub.
-  Jones, Carl Mounsey. (1997). "The Film Audience Relationship: Laugher at a comic Film". A thesis presented to the teacher college, Collombia University.
-  Katz,  Elihu. blumler, Jay G. Gurevitch Michael. (1947). Utilization of Mass Communication by Individuals. In E. Katz, J. Blumbler Use of Mass Communications Current perspectives on Gratifications Research. Sage pub.
-  Klapper, joseph. (1960). The Effect Of MassCommunication. NewYork. Free Press.
-  Klapper, Joseph T. (1963). Mass Communication Research: An Old Road Resurveyed. In public Opinion Quarterly (4)27.
-  Krcmar, Maria. Godbold Kean, Lind. (2009) “Use and Gratifications of Media Violence: personality correlates of  Viewing and Liking Violent Geners”. In: Barrie Gunter and David Machin Media Audiences. Vol3. sage.
-  McGowan and Kunkle Sheila. (2004). Lacan ana Contemporary Film. NewYork. Other Press.
-  McQuail, Denise. Gurevitch, Michael. (1984). Explaining audience behavior: Three approaches considered. In E. Katz, J. Blumbler Use of Mass Communications Current perspectives on Gratifications Research. Sage pub.
-  Mulvey,  Laura. (2003). Visual Pleasure & Narrative Cinema. In Will Broker and Deborah JermynThe Audience Studies Reader. London and NewYork. Routledge.
-  Nicholas,  joe. Price,  John. (1998). Advanced Studies in Media. UK. Thomas Nelson& Sons Ltd.
-  Palmgreen, Philip. Rayburn, J. D. (1985). An Expectancy-Value Approach to media gratification. In K. E. Rosengern . L. A. Werner and P. Palmgreen,  Media Gratifications Research: Current Perspective. Sage Publication.
-  Rosengern, Karl Erik. (1974). Use and Gratifications: A Paradigm outlined. In Blumler, Jay G. & katz Elihu. The Use of Mass Communications Current Perspectives on Gratifications Research. Beverly Hills,  California,  Sage Publications.
-  Srinivas, Lakshmi. (2004). Tea Leaves or Tracking?Anticipating of the audiencefor popular cinema. Wellesley college.
-  Wilson,  Tony (2009). Understanding Media Users From Theory to Practice. Uk. Wiley-Blakwell Publication.
 
-  Wolf, K. M. & Fisk, M. (1949). Why children  read comics. In Communication Research,  New York: Harper.