دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
رابطه سرمایه ‌فرهنگی و گرایش جوانان به مد (تفاوت بین دختران و پسران)

طاهره قادری؛ سپیده رضایی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.722

چکیده
   طاهره قادری*   سپیده رضایی**                   تاریخ دریافت: 20/11/92                       تاریخ پذیرش: 5/11/93چکیدههدف این تحقیق شناخت رابطه بین سرمایه‌فرهنگی و ابعاد آن و گرایش به مد است و این که دختران و پسران از این لحاظ چه تفاوتی با هم دارند؟ برای پاسخ به این سوال ...  بیشتر

بررسی چگونگی جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی شهروندان شهر کاشان)

ابوتراب طالبی؛ امیرحسین بحری پور

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 38-72

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.723

چکیده
           ابوتراب طالبی*امیرحسین بحری‌پور**                تاریخ دریافت: 9/7/92                   تاریخ پذیرش: 5/2/93     چکیدههدف این مقاله بررسی میزان جمع‌گرایی در مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان شهر کاشان در پنج بعد جامعه‌ای، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ...  بیشتر

بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی)

حمید عبدالهی؛ حانیه مددی؛ سجاد مرادی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 74-120

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.724

چکیده
                                  حمید عباداللهی چنذانق*                             حانیه مددی**                                سجاد مرادی***             تاریخ ...  بیشتر

سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران

معصومه قاراخانی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 126-168

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.725

چکیده
  قاراخانی*                       تاریخ دریافت: 17/7/92                       تاریخ پذیرش: 20/11/92 چکیدهنهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به آموزش دانشگاهی، بخشی از سیاست‌های اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و حمایتی برای گروه‌های ذی‌نفع از جمله دانشجویان، ...  بیشتر

مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان

امید قادرذراده؛ هیرش قادذزاده

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 170-205

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.726

چکیده
  چکیدهبه باور بسیاری از صاحبنظران، دوره نوجوانی مرحله حساس شکل‌گیری هویت است. نوجوانان در این دوره سنی پایه و اساس تعهد تعمیم‌یافته و احساس تعلق عاطفی به جامعه خود را کسب می‌کنند. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از ادبیات نظری و تجربی مرتبط به بررسی تجربی نقش و تأثیر عوامل فرهنگی – اجتماعی در پیش‌بینی هویت ملی نوجوانان پرداخته است. این ...  بیشتر

نگاهی جامعه شناختی به فراغت زنان در دوران قاجار

سمیه سادات شفیعی

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 207-25

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.727

چکیده
  *                   تاریخ دریافت: 20/10/91                      تاریخ پذیرش: 5/4/92         چکیدهامروزه مطالعات اوقات فراغت بخش مهمیاز دانش میان رشتهای مطالعات فرهنگی، سبک زندگی، جامعهشناسی اوقات فراغت، روانشناسی اجتماعی و مواردی از این دست است. در این راستا ...  بیشتر

مهاجران و راه‌های گذار از احساس تبعید: بررسی رهیافت‌های نظری

تزانه بوربور

دوره 21، شماره 66 ، آذر 1393، صفحه 255-285

https://doi.org/10.22054/qjss.2014.728

چکیده
         تاریخ دریافت: 20/8/92                        تاریخ پذیرش: 20/12/92 چکیدهیکی از دغدغه‌های مردم مهاجر که به اجبار یا اختیار میهن خود را ترک کرده‌اند احساس تبعید و دور افتادن از ریشه‌ها می‌باشد. اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علوم انسانی، مطالعات پسا استعماری و علوم اجتماعی بخشی ...  بیشتر