نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده


 طاهره قادری*
   سپیده رضایی**
                   تاریخ دریافت: 20/11/92
                      تاریخ پذیرش: 5/11/93

چکیده
هدف این تحقیق شناخت رابطه بین سرمایه‌فرهنگی و ابعاد آن و گرایش به مد است و این که دختران و پسران از این لحاظ چه تفاوتی با هم دارند؟ برای پاسخ به این سوال جوانان شهر شیراز به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در ابتدا با انجام مصاحبه اکتشافی اطلاعاتی به دست آمد، سپس با نمونه‌گیری سهمیه‌ای و با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز از 435 نفر از جوانان گرفته شد. متغیرهای مستقل این تحقیق از نظریه‌های فمینیسم رادیکال، بوردیو و وبلن گرفته شد. بنابر نظریه  فمینیسم رادیکال، بین زنان و مردان از لحاظ گرایش به مد تفاوت وجود دارد؛ یعنی زنان بیش از مردان به مد گرایش دارند. در نمونه این تحقیق دختران و پسران در میزان گرایش به مد با هم تفاوت معناداری نداشتند و این فرضیه اثبات نشد. بنابر نظریه وبلن، میزان نیاز به کسب منزلت و میزان گرایش به مد با‌هم رابطه مثبتی دارند. در نمونه این تحقیق نیاز به کسب منزلت و گرایش به مد رابطه‌ای با‌هم نداشتند. مطابق با نظریه بوردیو، بین میزان سرمایه‌فرهنگی و میزان گرایش به مد رابطه معکوسی وجود دارد؛ در این تحقیق، دو بعد از سرمایه‌فرهنگی یعنی سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته و نهادینه ‌شده با گرایش جوانان به مد رابطه مستقیمی را نشان داد.
واژه‌های کلیدی: گرایش به مد، سرمایه فرهنگی، نیاز به کسب منزلت، تفاوت گرایش دختران و پسران به مد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Cultural Capital and Youth’s Tendency Towards Fashion (Difference Between Girls and Boys)

نویسندگان [English]

  • Tahereh Ghaderi 1
  • Sepideh Rezaei 2

چکیده [English]

Tahereh Ghaderi
Sepideh Rezaie

Abstract
This research explores the relationship between cultural capital and its different aspects and youth’s tendency to fashion. This study also tries to answer if there is any difference between female and male youth in their tendency towards fashion. To answer these questions, 415 young adults -between 18 to 29 years old- of Shiraz were selected as the sample of the study. The theories of Radical Feminists, Veblen and Bourdieu were used as the theoretical framework of the research. Regarding Radical feminists analyses, there was a difference between young male and female adults in their tendency towards fashion. This hypothesis was rejected by the results of the research. From Veblen's analysis, the independent variable of “need for prestige “was drawn. The results of the research showed no correlation between “need for prestige “and "tendency towards fashion“. From Bourdieu's analysis, the independent variable of “cultural capital " was drawn . The results of the research showed a positive correlation between the institutionalized and the embodied forms of cultural capital and tendency to fashion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency to fashion
  • cultural capital
  • need to prestige
  • tendency of girls and boys to fashion


منابع
-    آبوت، پاملا، و کلر والاس. (1385)، «جامعه شناسی زنان»، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی، چاپ چهارم.
-    ابراهیمی، قربانعلی و آرش ضیاء پور. (1391)، «بررسی جامعه شناختی تأثیر سرمایه‌های فرهنگی بر مدیریت بدن» مطالعه تجربی جوانان شهر گیلان غرب، شماره1.   
-    ال. بیکر، ترز. (1386)، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی»، ترجمه: هوشنگ نایبی، تهران: نشرنی، چاپ دوم.
-    ترکاشوند، علی.  (1387)، «آسیب شناسی مدهای ناهنجار و تاثیر آن بر جوانان»، تهران: نشریه رسالت.
-    تفرشی، مسعود. (1383)، «تاریخچه مد در جهان سال‌های 1900-1850»، مجله صنعت پوشاک، شماره 26.
-    تیبا، مجتبی. (1389)، «بررسی رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی و چگونگی گذران اوقات فراغت در بین دانشجویان» (جوان 29-18 سال)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-    حسینی، مریم. (1388)، «بررسی زمینه‌های اجتماعی و روانی مرتبط با آرایش در میان دختران جوان» (دانشجویان دختر شهر شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز .
-    زهرایی، زهرا. (1383)، «مد خانم‌های ویکتوریایی 1900-1850»، مجله صنعت پوشاک، شماره 3.
-      ساروخانی، باقر. (1370)، «دایره المعارف علوم اجتماعی»، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.
-    فاضلی، محمد. (1382)، «مصرف و سبک زندگی»، قم: انتشارات صبح صادق، چاپ اول.
-     قاراخانی، معصومه. (1385)، «بررسی گرایش دخترهای جوان به ارزش‌های زنانگی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی .
-    کرلینجر، پدهازر. (1389)، «رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری»، ترجمه: حسن سرایی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-    کریمی‌پور، زهرا. (1374)، «بررسی زمینه‌های مؤثر در مدگرایی در بین دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک شهر اراک»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک. شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی.
-    مجدی، علی اکبر. (1389)، «سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین»، مجلة علوم اجتماعی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
-    محمدی، جعفر. (1390)، «مد و مدگرایی»، مجله اینترنتی فصل نو.
-    مهرآسا، سمانه. (1387)، «عوامل مؤثر بر مد گرایی جوانان 18تا 25 ساله تهرانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی.
-    میر آخوری، مهدی. (1391)، «مد و مدگرایی و تاثیرات آن در تغییرات فرهنگی جوامع»، مجله اینترنتی فصل نو.
-    وبلن، تورشتاین. (1386)، «نظریه طبقه تن آسای»، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

-    Bourdieu, Pierre (1984), Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Translated by Richard Nice, London: Routledge.
-    Bourdieu, Pierre (1986) “Forms of Capital”, in John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York.
-     Gunn, Simon (2005), Translating Bourdieu: cultural capital and the English middle class in historical perspective. The British Journal of Sociology. Issue 1, pages 49–64.
-    Marco Belfanti, Carlo. (2009), New approaches to Fashion and Emotion, university of Brescia. Journal of Social History. No. 2.