دوره و شماره: دوره 16، شماره 47، زمستان 1388، صفحه 1-271 
3. آسیب شناسی روابط عمومی در ایران

صفحه 76-123

مهدی محسنیان راد؛ اسماعیل قدیمی