نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله، گزیده ای از یک پژوهش دانشگاهی است که به بررسی پدیده جهانی شدن و تاثیر آن بر نقش رسانه ها در حوزه فرهنگی ایران و نیز به بررسی این مساله می پردازد که جهانی شدن چه تاثیری بر نقش تلویزیون ایران در حوزه فرهنگ داشته و این که عملکرد بهینه تلویزیون در این زمینه چه باید باشد. در این تحقیق دو هدف عمده دنبال شده است. اول بررسی وضع موجود تلویزیون ایران در حوزه های مختلف فرهنگ با توجه به جهانی شدن در این زمینه و دوم، تصویر سازی وضع مطلوب تلویزیون با توجه به جهانی شدن در حوزه فرهنگ. جهت انجام بخش اول پژوهش از روش تحلیل محتوا و از تکنیک پرسشنامه معکوس استفاده شد. در بخش دوم جهت بررسی وضعیت مطلوب تلویزیون با توجه به جهانی شدن در حوزه فرهنگ، از روش دلفای استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هرچند تلویزیون ایران در بسیاری از حوزه های فرهنگ الگوهای جهانی را ترویج می کند اما در کل در حوزه فرهنگ به طور سنتی عمل می نماید. شایان ذکر است که دیدگاه ها و نظرات خبرگان در بخش دلفای، راه کارهای مناسبی را برای مدیریت جهانی شدن در حوزه فرهنگ برای متولیان این رسانه ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Process of Globalization and Its Impact on The Media Role on Iranian Culture. The Case of TV

نویسندگان [English]

  • bagher sarokhani
  • zahra karubi

چکیده [English]

The main purpose of this research is to determine the effects of globalization on Iranian Television in general and its culture m particular. Also, what actions are necessary to improve the effects of Television on culture . In other words, it surveys the effective role of television and Globalization process in different aspects of the culture. In order to benefit from the positive results of the globalization process and staying away from the negative ones, media play a very important role. The performance of this research will clarify which cultural globalization theories in the television mediums are under way. Also, how much the Iranian Television have effected in this process and what roles it is playing in this globalization process. This research can help the authorities of television to provide a better programming and benefit from the more positive processes of the globalization and at the same time, avoid the negative ones. The subject of this research in globalization domain is new. Related to the cultural globalization, the role of media and its effect on the Iranian culture, there is not enough research done. This adds to the importance of this research. It is obvious that in many aspects of culture the Iranian Television follows the global model, but in general it follows the traditional system. Also, in the Delphi section, some helpful views related to the global media management are provided. In this research the "Documentary, Content Analysis and Delphi" method have been used. In the Documentary section, we tried to use the scientific principles of research with the consideration of the theoretical ground on globalization ,culture and media. In the Content Analysis part, some programs and episodes of the different Television stations such as Channel 1, 2, 3 and the Tehran network (channels) have been studied. Finally, in the Delphi section, the views of different professionals in communication, media management, media and cultural globalization have been studied in order to provide the solution for globalization management in the domain of culture to this medium administrator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Culture
  • Media
  • Television