نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دموکراسی سیاسی در قرون جدید عمدتا در جهت حق انتخاب کردن و انتخاب شدن گسترش یافته است ولی دموکراسی با بروز جنبش های جدید در راستای موضوعات مختلف نیز توسعه می یابد. با این وجود به نظر می رسد بسط دموکراسی به گونه ای است که با معادلات سیاسی موجود در جوامع پیشرفته صنعتی در تعارض نیست و مدل اجتماعی-اقتصادی موجود را نفی نمی کند. از این رو مقاله حاضر استدلال می شود که جنبش های جدید، جریانی محافظه کارند؛ چرا که فاقد مدل اجتماعی –اقتصادی بدیل هستند و از لحاظ عملکرد نیز دموکراسی سیاسی را تقویت می کنند و به آن تداوم می بخشند. لذا در تحلیل نهایی، جنبش های جدید اجتماعی از نظر ماهیت اجتماعی به نیروهای محافظه کار منسوب هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Political Nature of New Social Movements

نویسنده [English]

  • ayub amir kuasmi

چکیده [English]

Political democracy has mainly developed in respect to the rights for electing and being elected in recent centuries. But by the rise of new social movements, political democracy is inclined to different. issues. nonetheless, it would seem that the development of democracy is in such a way that it does not oppose the current political premises in advanced industrial societies, nor does it reject the present socio-economic models. Thus this study argues that new social movements are conservative mainstreams, because they lack an advanced socio-economic alternative. meanwhile, new social movements, from the functional point of view, have a reinforcing role of maintaining political democracy, in final analysis, therefore, the new social movements, in terms of their nature, belong to the conservative forces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political democracy
  • old movements
  • new movements
  • Civil Society
  • democracy repair