نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دستیابی به رفاه مادی و معنوی، یکی از آرزوهای همیشگی انسان ها بوده است که در هر دوره ای از زندگی بشر، آرزو شکل خاصی به خود گرفته و ساز و کار خاص خود را در جامعه به وجود آورده است. به همین سبب هم بسیاری از طرح ها و برنامه های دولت ها و برنامه ریزان جامعه به راه کارهای تامین رفاه بیشتر برای شهروندان معطوف بوده است. برآورده شدن این خواست در عصر حاضر به سبب تخصصی شدن هر چه بیشتر اکثر شئون زندگی بشر، الزامات خاصی پیدا کرده است که شاید مهم ترین آن ها برخورداری از دانش و تخصص باشد. مهم ترین نهادی که وظیفه تربیت اولیه نیروهای متخصص را در جامعه بر عهده دارد آموزش و پرورش است و اگر بتوان عواملی را شناسایی کرد که به ارتقا کارایی این نهاد مهم اجتماعی کمک کند در واقع گامی در جهت افزایش رفاه اجتماعی شهروندان برداشته شده است. سرمایه اجتماعی یکی از ابزارهای مفهومی در حوزه جامعه شناسی است که در دهه های اخیر جایگاه خود را به عنوان متغیری تاثیر گذار در حوزه های مختلف باز کرده است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر ارومیه طراحی و اجرا شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 380 دانش آموز پیش دانشگاهی بوده است. علاوه بر فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر احتمال وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان، در تحقیق حاضر یک فرضیه دیگر هم مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به روش پیمایشی از طریق انجام مصاحبه در چارچوب پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS پردازش گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر ارومیه، همبستگی مثبت و بسیار ضعیفی وجود دارد و نتایج، قابل تعمیم به جامعه آماری نبود و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر ارومیه رد شد. اما بر اساس یافته های تحقیق، تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده های دانش آموزان بر موفقیت تحصیلی آنان به اثبات رسید و معنی دارتر از رابطه سرمایه اجتماعی آنان با موفقیت تحصیلی بود. بر مبنای یافته های تحقیق، رابطه ای بین میزان اطلاعات و آگاهی های عمومی دانش آموزان و موفقیت تحصیلی وجود ندارد اما بین سطح ارتباطات اجتماعی و نیز بین میزان اعتماد دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنان رابطه وجود دارد. همین طور بین سطح تحصیلات و نوع شغل والدین و موفقیت تحصیلی فرزندان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital and Socio-Economic Status in Academic Achievement Among Uremia Pre- U niversity Students

نویسندگان [English]

  • nader salar zadeh 1
  • reza mahbubi 2

چکیده [English]

Attaining material and spiritual welfare has always been a human being dream with special shape in different eras of human life which creates its own special mechanism in the society. For this reason, many governmental plans and programs and also community planners' tendencies have been inclined toward approaches providing higher welfare for the citizens. Fulfilling this demand, in the present era, requires particular requirements due to specialization of most components of human being life in which equipping with knowledge and specialty constitutes the most paramount one. The most important institution responsible initial training of expert human resources in the society is Ministry of Education and upgrading the efficacy of this vital organization will be a step forward toward higher social welfare for the citizens providing that the related parameters can be identified. Social capital is one of the conceptual tools in sociology domain which in recent decades has acquired its real position as an effective component in various areas. This study was carried out in order to examine the impact of social capital over academic achievements of student studying in pre university course of studies in Uremia. The statistical sample of this study entailed 380 pre - university students and in addition to the main subject of study, namely potential relationship between social capital and student academic achievement, six other ancillary theories were investigated too. This study was conducted in progressive basis via performing interviews in the framework of the researcher - devised questionnaire followed by processing the resultant data by SPSS software package. The results indicated a positive but poor correlation between the social capital and achievement in students studying at pre - university course in Uremia. Also, according to the findings, the impact of students' family socio-economic status over their academic achievements was more significant and perceptible rather than impact of their social capital. The study revealed that there was no relationship between students general knowledge and information and student achievements but a relation was found between social communication levels and student self - confidence level and their academic achievements. A significant relation was also found between parents' educational level and occupation and children academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Social Comunications
  • Social Confidence
  • Academic Achievements
  • socio-economic· status