دوره و شماره: دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 1-228