نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روش شناسی یکی از وجوه فلسفه شناخت و رکن مهمی از جهان بینی است. اهمیت روش شناسی در شناخت فلسفی (و به طور کلی در هر نوع شناخت ) تا به آن حد است که می توان روش شناسی را به مشابه امضای فیلسوف و جامعه شناسی در پای اثر خویش تلقی کرد. این مقاله به مقایسه روش شناسی دو جامعه شناس کلاسیک، یعنی مارکس و دورکیم اختصاص یافته است. به نظر می رسد روش شناسی این دو اندیشمند در زمینه مسائل اجتماعی، دارای شباهت های اساسی است. بنابراین، هدف مقاله، بررسی بنیان های مشترک روش شناختی این دو اندیشمند است. مستندات نشان می دهد هم مارکس و هم دورکیم برای شناخت پدیده مورد نظر از تحلیل ساده ترین نمود پدیده آغاز کرده اند تا بتوانند وضعیت پیچیده را بر پایه آن توضیح دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Marx and Durkheim's Methodology in Recognition Process

نویسنده [English]

  • nader salar zadeh amiri

چکیده [English]

Methodology is one of the recognitionism forms as well as an important in ideology. Methodology in philosophic recognition - and ingeneral ical outlook in any kind of recognition- is soimportant that may enumerate methodology tantamount philosopher and sociologist's endorsement underneath its consequence. Marx and Durkheim have subscriptions there. Namely, their methodologies have very likeness in social problems context. Both Marx and Durkheim have begun by analysis of most simple aspect of phenomenon for recognition noteworthy phenomenon - Marx about capitalism society, and Durkheim specially about religion- till they could explain obscurant situation on that base

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • Policy
  • dialectic
  • functionalism
  • rnarx
  • durkheim