نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان می پردازد. در این نوشتار، برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی( پیمایشی) استفاده شده. از نظر روش شناسی، این تحقیق از نوع تحقیقات علمی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زندانیان زندان های استان مرکزی می شود. برطبق، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، 10 متغیر میزان رواج کجروی در خانواده » (احساس تعلق به خانواده» «محیط اجتماعی نامناسب» پایین بودن سن فرد زندانی در اولین سال ورود به زندان»، «میزان پایبندی دینی فرد و خانواده » بیکاری، «گروه دوستان » رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی در خانواده»، «احساس محرومیت» به ترتیب ضرایب رگرسیونی ذکر شده بر روی انحرافات اجتماعی زندانیان نقش داشته اند. همان طور که از ضرایب مشخص است، متغیرهای احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، ارضاء نیازهای عاطفی و رضایت از زندگی» تاثیر کاهنده بر روی انحراف های اجتماعی و سایر متغیرها (که دارای ضرایب مثبت هستند.) دارای تاثیر افزاینده بر روی انحرافات اجتماعی بوده اند. در مجموع، برای داشتن جامعه ایمن باید به مولفه های مختلفی توجه داشت، از جمله این موارد کاهش را میزان انحرافات و افزایش را احساس امنیت در بین شهروندان می باشد؛ بسترهای گوناگون توسعه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) مستلزم وجود جامعه ایمن است. لذا تردیدی در ضرورت شناخت و کاهش آسیب ها و لزوم ایجاد جامعه ایمن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the commitment of crimes (Case study: Markazi province prisoners)

نویسندگان [English]

  • jafar hezar jaribi 1
  • REZA safari shali 2

چکیده [English]

The present paper investigates factors contributing to committing crimes among prisoners'. To fulfill the aims of the research, survey and documentary methods were used. From a methodological perspective, the present paper is ascribed to the causal co-relational category. Target population of the research includes prisoners of Markazi province prisons (sample size: 264). According to the results of regression analysis, the following l O variables have impact on prisoners' social deviance: " the level of perverseness in family (0.29), sense of belonging to family (-0.28), unsuitable social environment (0.26), low age at first entrance into jail (0.25), religious commitment (-0.18), unemployment (0.17), peer groups (0.10), life satisfaction (-0.10), emotional needs fulfillment in family (-0.10) and sense of deprivation (0.09) with specified regression coefficients. As the coefficients show, variables of "sense of belonging to family, religious commitment, emotional needs fulfillment, and life satisfaction" have a decreasing effect on social deviation and the rest of the variables (which have positive coefficients) have an increasing effect on social deviance. In sum, in order to have a safe society one should pay attention to different factors, among which are decreasing the level of deviance and increasing the sense of security among citizens. Different contexts of development (social, political, cultural and economic) are required for a safe society. Therefore there is no doubt in the necessity of recognition and decreasing the pathologies and the need for establishing a safe society .

کلیدواژه‌ها [English]

  • social pathologies
  • social deviance
  • perverseness
  • Social Security
  • safe society
  • prisoners