نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به دو سوال اساسی است. مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی شهری چه جایگاهی دارد؟ نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مشارکت شهروندان در طرح های برنامه ریزی شهری کدامند؟ برای پاسخ به پرسش نخست مشارکت شهروندی از جنبه ذهنی بررسی شده است. این بخش تغییر در گرایش ها، باورها و دیدگاه های مردم را مورد توجه قرار می دهد. برای پاسخ به پرسش دوم، رفتار مشارکت، ساز و کار و نحوه مشارکت در حوزه های فرهنگی –اجتماعی، مدیریتی، حقوقی و فضایی بررسی شده است. این مطالعه به روش تحقیق کیفی انجام شده است. جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه باز همراه با مصاحبه عمیق و با تکنیک تجزیه و تحلیل صورت گرفته است. بررسی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی-فرهنگی، مدیریتی، قانونی و فضایی-کالبدی مشارکت شهروندان در طراحی، اجرا، حفاظت و نگهداری از طرح ها و برنامه های شهری از دلایل اساسی انتخاب این تکنیک است. جامعه آماری شامل 30 نفر از اساتید و صاحب نظران حوزه های برنامه ریزی شهری و مشارکت شهروندی است که از بین اساتید دانشگاه تهران و سازمان شهرداری شهر تهران در سال 1386 به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و بررسی شده است. نتایج نشان داد که طراحی الگوهای جامعه برنامه ریزی شهری در شهر تهران مستلزم مشارکت فعال شهروندان است. این مشارکت باید داوطلبانه و هدفمند صورت گیرد. برنامه ریزان شهری نخست باید بر مشارکت ذهنی و تغییر در باورها و گرایش های شهروندان تاکید نمایند. رفتار مشارکتی در برنامه های شهری نیز باید در دو بخش انجام شود. در طراحی و اجرای برنامه های شهری، باید مشارکت متخصصین و نخبگان در اولویت قرار گیرد. اما عمده مشکلات شهر تهران مربوط به حفاظت و نگهداری از طرح ها و برنامه های اجرا شده است. جلب مشارکت زنان، جوانان و بازنشستگان و علاقه مندان و تعیین سازوکارهای مشارکتی آنان در حوزه های اجتماعی، مدیریتی، قانونی و فضایی-کالبدی می تواند کارایی، اثر بخشی و بهره وری برنامه های مدیریت شهری را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis (SWOT) of Civil Participation in The Designing of The Urban Management Planning Patterns (Case Study: Tehran Capital)

نویسندگان [English]

  • behrad razavi alhashem 1
  • meysam musai 2

چکیده [English]

The present paper tries t? respond to two basic questions: what is place of civil participation in the designing of urban planning patterns? Which are the strength ness, weakness, opportunities, threats of citizen's participation to design urban planning? To respond to the first question, civil participation has been studied mentally. This section, studies changes in the people attitude, beliefs and views. To respond to the second question, participation behavior, how to participle and its equipments in the cultural social, managerial, legal and space contexts have be studied. This study has done as qualitative research. Data was collected through open questionnaire together with deep interview and analysis (swot) 'technique. The principle causes of selection of this technique includes of the studying of strength ness, weakness, opportunities, threats of social, cultural, managerial, legal, space of citizen participation to design, to execute, to protect, to maintain from urban plans and planning's sample society was 30 professors and thinkers of urban planning and civil participation from Tehran university and Tehran capital municipality, in 1386 by purposeful and available sampling (expert and authority in the studied area) has been selected and studied. The result showed that to design comprehensive urban planning patterns needs to the active citizens participation. This participation must be done.·as voluntarily and purposeful. Urban planners must emphasize on the mental participation and changes in beliefs and attitudes of citizens. Participative behavior in the urban planning's must be done in two sections. To design and execute urban plans, experts and elite participation must be at first stance. But majority of Tehran capital problems is related to the protection and maintaining of the executed plans. To attract women, youth, retired and to determine their participative equipments in the social, managerial, legal and spatial areas can to reinforce urban management plans effectiveness, and usefulness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • civil
  • urban planning
  • urban management
  • urban development patterns
  • mental participation
  • behavioral participation