دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان رفاه اجتماعی

مریم شریفیان ثانی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، صفحه 1-21

چکیده
  پرسشهای مربوط به جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های رفاه اجتماعی در سطح کلان می تواند یکی از بحث های محوری در ترسیم چشم انداز آینده نظام رفاه اجتماعی کشور باشد. برای پاسخ به هرگونه پرسشی در این زمینه، ناگزیر از ورود به چند قلمرو دیگر از جمله تعریف و اهداف حرفه مددکاری اجتماعی، مشکلات اجتماعی و گستره آن، مدل های ...  بیشتر

بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر گرایش به آموزش عالی در ایران (مطالعه تطبیقی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه یزد)

اکبر زارع شاه آبادی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، صفحه 23-43

چکیده
  . دانشگاه محال خردورزی، آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می شود. جوانان با درک این مسائل به آموزش عالی روی می آورند. هدف این مقاله، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرایش به آموزش عالی در بین دانشجویان به منظور شناخت نگرش، باور، نیاز، ارزش و آرمان آنها ...  بیشتر

کوچ و جا به جایی فصلی در بین رمه گردانان البرز شرقی

حسین بارانی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، صفحه 45-65

چکیده
  . اقتصاد شبانی بر جا به جایی و کوچ بنا شده است. کوچ با همه زیبا هایی که برای تماشاچیان دارد، برای کوچندگان توام با مصائب کوچک اور بزرگ است. به دلیل مشکلات کوچ خانواده در همراهی با گله و دشواری های دیگر در زندگی کوچی، نظام عشیره ای در حال تبدیل به رمه گردانی دانسته می شود. با این حال، بسیاری از ابعاد و زوایای کوچ عشیره ای در تحقیقات مردم ...  بیشتر

بررسی دیدگاه های دانشگاهیان دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به عواملی که بر میزان و ارتقای بهره وری در تعاونی مصرف دانشگاه نقش دارند.

حسینعلی شیرزادی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، صفحه 67-120

چکیده
  . تحولات عظیم و سرنوشت ساز پدیده انقلاب صنعتی در سده هجدهم به صورتی همزمان با خود، آثار و پیآمدهایی مثبت و منفی به همراه آورد. بنابر اصل مهم «نیاز مادر اختراع است» برای حفظ و استمرار دست آوردهای مثبت این رویداد شکوهمند و نیز در جهت در امان ماندن از گزند سهمگین این رخداد عظیم تقریباً به صورتی همزمان دو فرزند خلف و شایسته این انقلاب ...  بیشتر

بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران

گیتا عسگری؛ علیرضا کلدی

دوره 9، شماره 18 ، شهریور 1381، صفحه 121-139

چکیده
  این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی در تهران انجام گرفت. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در امر کیفیت آموزش و موفقیت شغلی معلمان است. روش مطالعه در این تحقیق، روش پیمایشی است. برای جمع اوری اطلاعات پرسشنامه تعدیل شده رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. جمعیت نمونه شامل چهارصد نفر از معلمان مدارس ابتدایی در مناطق ...  بیشتر