دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
فضای مفهومی مشارکت هم معنایی و ناهم معنایی یاریگری با مشارکت و همکاری

مرتضی فرهادی

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، صفحه 7-34

چکیده
  دشواری تعریف و تحدید معنای اصطلاحی مشارکت به اندازه ای است که گاه تا حد وارونگی و تضاد پیش می رود. این نوشته در چند صفحه نخست کوشیده است هم معنایی و نا هم معنایی، هم معنایی ناقص و کامل لغوی واژه مشارکت را با برخی واژگان مترادف و متباین همچون انبازی، خود یاری، همکاری، تعاون، معاونت، کمک، همیاری، دگریاری و یاریگری را در زبان فارسی مشخص ...  بیشتر

نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

محمود کتابی؛ وحید قاسمی

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، صفحه 35-56

چکیده
  طرح موضوع و بیان مسئله امروزه مشارکت سیاسی مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسی کشورها را تشکیل میدهد. این مشارکت به ویژه در نظام های مردم سالار از اهمیت زیادی برخوردار است. ایفای نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش های جدید تعریف شده برای زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگی و انتقال از جامعه سنتی به جامعه پس از سنت، نقش ...  بیشتر

سینمای سیاسی ایران و زنان کارگردان

اعظم راودراد

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، صفحه 57-88

چکیده
  .. جامعه پذیری و مشارکت سیاسی جامعه پذیری فرآیندی است که طی آن فرد ارزش های رایج را که ساخت نظام اجتماعی بر آن متکی است شناخته و آنها را درونی می سازد. عنصر سیاسی در این جامعه پذیری تأثیرگذار بوده و در آن فرد با مفاهیم جامعه، اقتدار، مشارکت، همبستگی و مانند آن آشنا می شود. بنابراین جامعه پذیری سیاسی یکی از ابعاد کلی جامعه پذیری و به معنای ...  بیشتر

مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، چالشهای نوین

هما زنجانی زاده

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، صفحه 89-106

چکیده
  توسعه یک فراگرد جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. توسعه سیاسی بیش از دیگر مفاهیم دارای بار ایدئولوژیکی و قومی است. یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان ۵۰٪ جمعیت را تشکیل می دهند. از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت است بنحوی که ...  بیشتر

نقش عوامل روان شناختی در مشارکت سیاسی زنان

البنین چابکی

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، صفحه 107-135

چکیده
  . موضوع مشارکت سیاسی از جمله مباحثی است که پیشینه آن به سالها قبل از میلاد مسیح می رسد و این در حالی است که مشارکت سیاسی زنان به طور رسمی و جدی از حدود یک قرن پیش (اوایل قرن بیستم) و به صورت اعطای حق رای به زنان، در بیشتر کشورهای اروپایی مطرح میباشد. ( بشیریه، ۱۳۷۶) از مشارکت سیاسی، تعاریف گوناگونی ارایه شده است که هریک بر جنبه هایی از آن ...  بیشتر

نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت سیاسی زنان

عبدالعلی لهسایی زاده

دوره 9، شماره 19 ، آذر 1381، صفحه 137-149

چکیده
  . در گزارشهای سازمان ملل آمده است که زنان در مجامع قدرت و تصمیمگیری اقلیت بسیار کوچکی هستند. تعداد نمایندگان زن مجالس قانون گذاری جهان از 5/12 درصد در سال به ۱/ ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۳ کاهش یافته است. در این سال تنها شش تن از سران کشورهای جهان زن بودند و هشت کشور از ۱۸۴ کشور عضو سازمان ملل متحد، یک زن را به نمایندگی دایمی خود در این سازمان منصوب ...  بیشتر