نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دشواری تعریف و تحدید معنای اصطلاحی مشارکت به اندازه ای است که گاه تا حد وارونگی و تضاد پیش می رود. این نوشته در چند صفحه نخست کوشیده است هم معنایی و نا هم معنایی، هم معنایی ناقص و کامل لغوی واژه مشارکت را با برخی واژگان مترادف و متباین همچون انبازی، خود یاری، همکاری، تعاون، معاونت، کمک، همیاری، دگریاری و یاریگری را در زبان فارسی مشخص سازد. سپس با گذر از سطح معانی لغوی واژگان، در پی راه یابی به معنای اصطلاحی و جوهره مشارکت، نویسنده به ذکر تعاریفی پرداخته است، که در آنها جوهره مشارکت یا اصطلاحاتی نظیر دموکراسی، قدرت بخشی، اختیاردهی، سازماندهی، دخالت دادن، دخالت جمعی، خود اتکایی، تعاون، خود یاری، عدم تمرکز، خودمختاری محلی و نظا یر آن یکی دانسته شده است. کار بعدی نویسنده نقد این مناسبات و کوشش در راه تبدیل و تأویل این اصطلاحات به عوامل بنیادی تری است که بتواند خواننده را به جوهره و ماهیت اصلی مشارکت نزدیک تر کند. در پایان، نشان داده شده که پژوهشگران ایرانی «مشارکت کار» با وجود اختلاف آرای بسیار در مسائل پیرامونی مشارکت، با شگفتی در مورد همسانی جوهره مشارکت و یاریگری و زیر مجموعه های آن (خود یاری، همیاری و دگر یاری) با یکدیگر متفق القولند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Context of "Participation", Cooperation & Participation

نویسنده [English]

  • morteza farhadi

چکیده [English]

In this article, first, the writer tries to clarify full and partial synonyms of Uparticipation. Then, he does his best to present an idiomatic definition of the term, comparing it with different concepts such as democracy, authority, organization, contribution, collective contribution, coopertation, and the like. Afterwards, the writer evaluates these expressions, in trying to combine them in a more fundamental conceptual framework. Finally, it has been concluded by the writer that the Iranian participation researchers do agree on the common identity of participation and cooperation, although there is not a general agreement on the different aspects of the term "participation" itself among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Democracy
  • cooperation