دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران(از مشروطه تا خاتمی)

محمد مهدی فرقانی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، صفحه 1-39

چکیده
  این مقاله به بررسی سیر تحول گفتمان توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران از پیروزی انقلاب مشروطه تا پایان دهه دوم انقلاب اسلامی می پردازد. یافته های حاصل از یک پژوهش کیفی بر اساس روش تحلیل گفتمان و با استفاده از الگوی ترکیبی نورمن فرکلاف و تئون ای ون دایک دست مایه این بررسی است که هشت دوره تاریخی را در بر می گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که ...  بیشتر

نظریه و روش در تحقیقات کیفی

سعید ذکایی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، صفحه 41-69

چکیده
  ابزارهای متفاوت تحقیقی را نمی توان ابزارهایی خنثی تلقی کرد. هر تکنیک بر یک نظریه، یک انسان شناسی فلسفی و مفهومی از نظم اجتماعی استوار است. روشس تحقیقی انتخاب شده مشخص کننده ماهیت موضوع تحقیق انتخاب شده است. نظریه و روش جدایی ناپذیرند. رویکرد کیفی به تحقیقات اجتماعی محققی را ملزم به بررسی این مسئله می سازد که چگونه آنچه واقعیتی عینی ...  بیشتر

رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن

رحمان سعیدی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، صفحه 71-96

چکیده
  در این مقاله در بحث از چگونگی رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن، سعی شده است به این پرسش پاسخی روشن داده شود که آیا جهانی شدن سبب بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ های بومی و استحاله آنها در فرهنگ جهانی خواهد شد؟ پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحقیقی کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از دیدگاه های مختلف اندیشه گران و نظریه ...  بیشتر

بررسی فرآیند تغییر نام معابر و اماکن عمومی

امیر حمزه مهرابی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، صفحه 97-130

چکیده
    این تحقیق با نگاهی جامعه شناسانه، به بررسی موضوع(تغییر نام اماکن عمومی) می پردازد و در پی آن است تا دریابد به چه دلایلی بعضی از اسامی جدید که بعد از انقلاب اسلامی برای اماکن عمومی انتخاب شدند، بین مردم رواج پیدا کردند ولی نام های زیادی بین مردم رایج نشدند. در بیشتر شهرهای ایران به طور وسیع و دامنه داری، اسامی بسیاری از اماکن عمومی ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی جنگ ایران و عراق در قالب نظریه پارسونز

ساسان ودیعه

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، صفحه 131-154

چکیده
  این مقاله می کوشد تا جنگ عراق علیه ایران را در چارچوب خرده نظام هایپارسونز تحلیل کند. پرسش اصلی این است که این جنگ دارای چه کارکردهایمثبت و منفی اجتماعی بوده است؟ بررسی ها نشان می دهند که جنگ در ابتدا خرده نظام زیستی را دچار آسیب نمود، به طوری که این خرده نظام توانست کارکردهای خود را محقق سازد.آنگاه، نابسامانی های ایجاد شده به خرده نظام ...  بیشتر