نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ابزارهای متفاوت تحقیقی را نمی توان ابزارهایی خنثی تلقی کرد. هر تکنیک بر یک نظریه، یک انسان شناسی فلسفی و مفهومی از نظم اجتماعی استوار است. روشس تحقیقی انتخاب شده مشخص کننده ماهیت موضوع تحقیق انتخاب شده است. نظریه و روش جدایی ناپذیرند. رویکرد کیفی به تحقیقات اجتماعی محققی را ملزم به بررسی این مسئله می سازد که چگونه آنچه واقعیتی عینی و بیرونی در عالم به نظر میرسد، در حقیقت ساخته شده است و بر خلاف رویکرد اثباتی، ساختار عینی اجتماعی را مبنا و قالب استاندارد برای تفسیر اجتماعی تلقی نمی کند، بلکه این ساختار را شکل گرفته از کنش انسانی می داند. نظریه میدانی به منزله یکی از گونه های تحقیقی کیفی، به دنبال کشف نظریه از دل داده های میدانی است و اساس آن بر استقرای تحلیلی قرار دارد. عناصر اصلی نظریه میدانی را مفاهیم، مقولات و گزاره ها تشکیل می دهند. اساس روش شناختی نظریه میدانی نمونه گیری نظری و مقایسه مقولات است. شیوه نمونه گیری به کارگرفته شده این امکان را به محقق می دهد تا همزمان به جمع آوری، کدگذاری و تحلیل داده های خود بپردازد و انتخاب نمونه ها را با هدف رسیدن به اشباع نظری انجام دهد. ویژگی های فوق علاوه بر طلب کردن خودآگاهی و خود انتقادی محقق، انعطاف پذیری بیشتر این شیوه نسبت به ایده های جدید و نیز جریان تحقیقی را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theory and Method in Qualitative Research

نویسنده [English]

  • saeed zakai

چکیده [English]

Research tools are not neutral. They are based on a theory, a philosophical anthropology, and a conception of social order. The research methods adopted represent the nature of research subject. Theory and method are inseparable. Qualitative approach to social research implies that what appears to be external and objective, is in fact socially constructed. Rather than considering objective social structures as the standard basis for social interpretation, a qualitative approach emphasizes the role played by human action. Grounded theory as a kind of qualitative research aims for discovering theory from empirical data and is based on empirical induction. The main elements of grounded theory in elude concepts, categories, and statements. Theoretical sampling and category comparison are the methodological bases on which grounded theory is established. The oretical sampling allows researcher to simultaneously collect, code and analyze his/her data. This all, while demanding researchers' self-consciousness and self• criticism, provides qualitative research with more flexibility in adopting new ideas and in the research process per se.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative research
  • Theorizing
  • Grounded Theory
  • Theoretical Sampling