نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله می کوشد تا جنگ عراق علیه ایران را در چارچوب خرده نظام هایپارسونز تحلیل کند. پرسش اصلی این است که این جنگ دارای چه کارکردهایمثبت و منفی اجتماعی بوده است؟ بررسی ها نشان می دهند که جنگ در ابتدا خرده نظام زیستی را دچار آسیب نمود، به طوری که این خرده نظام توانست کارکردهای خود را محقق سازد.آنگاه، نابسامانی های ایجاد شده به خرده نظام شخصیتی منتقل شد. جنگ باعث شد تا بیشتر اهداف برنامه اول توسعه، به جز توسعه کمی و کیفی صنایع دفاعی، که توسط خرده نظام زیستی تدوین شده بودند، با ناکامی رو به رو گردند. خرده نظام اجتماعی بسته به ضرورت های خاص زمان جنگ در جهت ایجاد یکپارچگی و انسجام در جامعه، قوانینی را که بیشتر بعد اقتصادی و حمایتی داشتند، تصویب نمود که البته چندان موفق نبود. و عاقبت، خرده نظام فرهنگی نیز تخت تأثیر جنگ توانست در برهه هاى مختلف جنگ ارزش های مختلفی را احیا کند و در سطح جامعه گسترش دهد و دستورات لازم را به سایر خرده نظام های جامعه برای مقابله با معضلات ناشی از جنگ صادر نماید. این خرده نظام نیز در اواخر جنگ کارایی خود را به صورت نسبی از دست داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of Iran-Iraq War According to Parsonian Framework

نویسنده [English]

  • sasan vadie

چکیده [English]

This article tries to analyze Iran-Iraq war according to Parsons's subsystems framework. The main focus is on determination of negative and positive social functions of the war. Findings show that the war at first influenced behavioural organism. so that this part of society couldn't achieve its functions.Then, the produced problems transfered to personality subsystem. The war caused that most of the first five-year development plan goals didn't achieve. Social subsystem in accordance with special considerations of war time passed some laws and regulations in order to keep unity and integration of society. Cultural subsystem also spred various kinds of values in society during different phases of war and issued respective orders for other subsystems. These two last subsystems also lost their efficiency at the end of the war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioural Organism. Personality Subsystem. Social Subsystem Cultural Subsystem
  • Development
  • and Function