نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

.
دانشگاه محال خردورزی، آموزش و یادگیری بسیاری از مسائل اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است که باعث ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی افراد می شود. جوانان با درک این مسائل به آموزش عالی روی می آورند. هدف این مقاله، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر گرایش به آموزش عالی در بین دانشجویان به منظور شناخت نگرش، باور، نیاز، ارزش و آرمان آنها از تحصیلات دانشگاهی است. روش تحقی، پیمایشی است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق ۶۶۳۵ نفر از دانشجویان دانشگاه یزد است که در سال تحصیلی ۸۱- ۸۰ در این دانشگاه مشغول به تحصیلی بوده اند و تعداد ۳۵۰ نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده برگزیده شده اند. پرسش اصلی تحقیق این است که علاقه و انگیزه این جوانان از تحصیل در دانشگاه چیست؟ و چه عواملی بر این علل و انگیزه ها موثرند؟ براساس نتایج این تحقیق، گرایش به آموزش عالی پس از قبولی در دانشگاه کاهش می یابد، اما این کاهش در مورد دو جنس یکسان نیست و گرایش پسران به آموزش عالی نسبت به دختران بیشتر کاهش می یابد. همچنین گرایش به آموزش عالی در بین طبقات اجتماعی مختلف یکسان است و انگیزه های مهم دانشجویان در گرایش به آموزش عالی به ترتیب، کسب منزلت اجتماعی بالاتر، کسب معلومات بالاتر، کسب شغال بالاتر و کسب درآمد بالاتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Socio - Economic Factors Influencing Inclination Towards Higher Education in Iran

نویسنده [English]

  • akbar zare shah abadi

چکیده [English]

University is a place of reasoning, learning and teaching of various socio - economic and cultural issues, leading to success and progress of people. Because of these opportunities, the higher education is interesting to young people. This article aims at surveying socio-economic factors influencing inclination towards higher education among students, in order to understand their motives, opinions, values, needs, and ideals for higher education. The method of this research was surveying, and the data was gathered by a questionnaire. Of the 6635 students in the Yazd University during 2001-2002, a sample of 350 were choosen for this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Socio - economic status
  • Human needs
  • Student motivations