نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین میزان رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی در تهران انجام گرفت. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در امر کیفیت آموزش و موفقیت شغلی معلمان است. روش مطالعه در این تحقیق، روش پیمایشی است. برای جمع اوری اطلاعات پرسشنامه تعدیل شده رضایت شغلی مینه سوتا استفاده شد. جمعیت نمونه شامل چهارصد نفر از معلمان مدارس ابتدایی در مناطق یک، یازده و شانزده تهران بوده است. شیوه نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک و خوشه ای انجام گرفت.
این تحقیق نشان داد که 7/88 درصد از معلمان مدارس ابتدایی مورد بررسی از شغل خود راضی یا خیلی راضی بودند، حال آنکه 6/3 درصد ناراضی و خیلی ناراضی بودند. ضمناً 5/6 درصد پاسخ بی نظر و 2/1 درصد بدون پاسخ بودند. متغیرهای سطح تحصیلات معلمان و قصد معلمان برای ماندن در موقعیت کنونی شغلی، از متغیرهای قابل پیش بینی رضایت شغلی معلمان بود.
جنبه های مربوط به میزان رضایت شغلی معلمان شامل کیفیت مدیریت ، حصول، پیشرفت، همکاران، شرایط کار و شناخت، و جنبه های مربوط به میزان رضایت شغلی معلمان شامل فعالیت، ارزش های اخلاقی و اختیار بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction Among Elementary School Teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • gita asgari
  • alireza keledi

چکیده [English]

This study was conducted to determine the current job satisfaction level of the elementary school teachers in Tehran. The method of the study was survey research, and the data was collected by a questionnaire. A modified version of the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) was used. The sample included 400 elementary school teachers in district 1,11, and 16 of Tehran. A combination of systematic and cluster sampling was used. The results achieved in this research were as follows: 88.7% of the elementary school teachers surveyed indicated that they were either satisfied or very satisfied with their jobs, while 3.6% were dissatisfied or very dissatisfied. 7.7% indicated no opinion or no response. Of the 20 aspects of work measured by the MSQ, teachers only indicated dissatisfaction with the activity area. The two demographic variables of educational degree and teacher's intent to remain in the current position were found to be predictors of job satisfacion for teachers. The type of management, the level of achievement, relation with coleagucs, and working conditions were most related to the teachers' level of job satisfaction. On the centrory, teachers were least satisfied with the areas which included activity, moral values and the level of autonomy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Elementary school teacher
  • Social service
  • Job Security. Achievement