دوره و شماره: دوره 19، شماره 58، پاییز 1391، صفحه 1-269