نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش عوامل اجتماعی مؤثر بر انتخاب درمان ناباروری در زنان نازا مورد بررسی قرار خواهد گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر درمان ناباروری در زنان نازا می‌باشد. از مجموعه عوامل اجتماعی، تاثیر دوعامل روابط اجتماعی، گفتمانی - علمی ‌و اعتماد اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر متغیروابسته (انتخاب درمان ناباروری) مورد بررسی قرار  گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مرکز تحقیقات ناباروری بیمارستان ولی عصر و جمعیت آماری دو گروه از زنان نازا می‌باشد. گروه اول، گروهی که درمان را انتخاب نموده‌اند و گروه دوم گروهی که درمان را انتخاب ننموده‌اند. روش نمونه‌گیری گروه اول سرشماری از کل جمعیت زنان نازایی که طی سه هفته جهت درمان به درمانگاه نازایی مراجعه نموده‌اند که تعداد آنها 80 نفر می‌باشد و گروه دوم، گروهی که درمان را انتخاب ننموده‌اند که تعداد آنها معادل با گروه اول است و از طریق روش نمو نه‌گیری تصادفی در دسترس می‌باشند. این پژوهش با تکیه بر تکنیک پیمایش، روش مقایسه علّی، استفاده از شیوه کمی ‌و ابزار پرسشنامه انجام شد.
نتایج پژوهش مبین این واقعیت می‌باشد که هرچه میزان اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی- گفتمانی، علمی ‌بیشتر باشد، میزان انتخاب درمان نیز بیشتر خواهد بود و از طرفی رابطه مستقیمی ‌بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی گفتمانی، علمی ‌وجود دارد. با بالارفتن اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی گفتمانی، علمی ‌نیز افزایش پیدا می‌کند و بالعکس.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عواملی چون خانواده، دوستان،  خویشاوندان ،میزان آگاهی به علم درمان ناباروری، منابع اطلاعاتی، نحوه دسترسی به اطلاعات، پزشکان، متخصصین، اعتماد به صداقت و قابل اتکا بودن آنان و حمایت‌های مالی از طرف همسر و خویشاوندان در افزایش میزان اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی-گفتمانی، علمی ‌تاثیر گذار است و ارتباط مستقیم بین این دو متغیر مستقلبر انتخاب درمان ناباروری اثرگذاراست. در راستای نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی و دارای قابلیت اجرای متناسب با یافته‌های حاصل از پژوهش ارائه گردیده، که امید است مفید واقع گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of social factors affecting treatment for infertile women

نویسنده [English]

  • akbar sharifian