دوره و شماره: دوره 19، شماره 57، تابستان 1391، صفحه 1-267