نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسالة این مقاله ناظر بر درجة تفاوت­پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به­صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت­پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کنندة کیفیت حکمرانی می‌باشند.
 این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین­کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده‌اند. در این تحقیق نمونه‌گیری به معنای روش‌های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام‌شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطة فازی بین مجموعه­­ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی­خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی­خوب است. نتایج وارسی ترکیب­ علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعة حکمرانی­ خوب را به خود اختصاص داده است. می­توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of quality of governance: Byn‌Kshvry study a fuzzy approach since 2000- 2008

نویسنده [English]

  • ali khaksari