دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازار پیام و آینده ارتباطاتمیانفرهنگی

مهدی محسنیان راد

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، صفحه 1-37

چکیده
  در این مقاله، در ابتدا نگاهی کوتاه به سیرتحول ارتباطات میان فرهنگی در جهان قبلاز فن آوری های نوین اطلاعاتی - ارتباطی (ICT) می شود و با تأکید بر نقش جبر و اختیار در ارتباطات میان فرهنگی نشان داده می شود که نظام ارتباطات میان فرهنگی تا قرن ۱۳ میلادی به صورت چند قطبی بوده و از قرن چهاردهم، عصر سلطه «یک قطبی» آغاز و با تحولاتی چند، به ...  بیشتر

آینده نگری چالش های نظارت الکترونی در جامعه اطلاعاتی ایران

امید علی مسعودی

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، صفحه 39-69

چکیده
  رشد شتابناک و روزافزون فن آوری های اطلاعات و ارتباطات وضعیتی تناقض نما در جهان امروز به وجود آورده است که در آن جامعه اطلاعاتی در برابر نظارت الکترونی فن آوری های اطلاعات و ارتباطات دچارچالش میشود. برخی از نظریه پردازان به این تقابل نگاهی خوشبینانه دارند و برخی دیگر با نگاهی انتقادی، در جستوجوی راه حل معضلات چالش هستند. نویسنده در ...  بیشتر

گرایش های سیاسی نخبگان سیاسی

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ محمد ابراهیم موحدی

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، صفحه 71-110

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی جامعه شناختی گرایشهای سیاسی نخبگان سیاسی جامعه است. مقاله حاضر برآمده ازیک پژوهش علمی به روش پیمایش یا ستکه دربین نخبگان سیاسی جامعه انجام گرفته است. این تحقیق در بین زمینه ها یا اجتماعی گرایش سیاسی فعالان و نخبگان سیاسی به یکی از دو جناح سیاسی مطرح در کشور است. چارچوب نظری تحقیق با تلفیق عناصری از نظریه های جامعه ...  بیشتر

بررسی تأثیر رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی

نورالدین رضوی زاده

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، صفحه 111-114

چکیده
  این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در مورد بررسی تاثیر رسانهها بر تمایلروستاییان در تغییر سبک زندگی است. برای این منظور هم میزان استفاده از رسانههای مختلف در بین روستاییان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و هم تمایلات آنها در سبک زندگی (مصرف مادی) که متغیر وابسته تحقیق محسوب می شود. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل۴۶۶ پرسشنامه در ۶۴ روستا ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر کارآیی روابط عمومی ها: بررسی تطبیقی دیدگاههای مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی

اصحاب حبیب زاده

دوره 12، شماره 31 ، آذر 1384، صفحه 145-167

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین مسایلی که اهمیت و نقش روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی را به طور جدی مطرح کرده، پیچیدگی و پویایی روزافزون اجتماعات بشری است. در این راستا گستره و افق توسعه ارتباطات بین سازمانی دستگاه ها و ضرورت های انعکاسی و انتقال یافته ها و دستاوردها به عموم مردم و برقرار ماندن پل ارتباطی بین مسئولان و مردم ...  بیشتر