نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در مورد بررسی تاثیر رسانهها بر تمایلروستاییان در تغییر سبک زندگی است. برای این منظور هم میزان استفاده از رسانههای مختلف در بین روستاییان مورد بررسی و سنجش قرار گرفت و هم تمایلات آنها در سبک زندگی (مصرف مادی) که متغیر وابسته تحقیق محسوب می شود. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل۴۶۶ پرسشنامه در ۶۴ روستا در استان های اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان و گلستان جمع آوری شد. تدوین چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریه کاشتجرجگرینرصورت گرفت. در بخش یافته ها برای سنجش تاثیر استفاده از رسانه ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی، از آزمون آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد استفاده از تلویزیون، ویدئو و تماشای تلویزیون های خارجی بر نگرش روستاییان به زندگی شهری و تمایل به تغییر سبک زندگی یا تمایلات آنها در مصرف مادی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A research on the Impact of Media on the Tendency to Change Rural Lifestyles

نویسنده [English]

  • noorodin razavi zadeh

چکیده [English]

The objective of this research is to examination impacts of communication on the tendency to change rural lifestyles. In this research, the meaning of lifestyle refers 10 material consumption or in other word utilization of new facilities in our life. He data has been gathered from 466 questionnaire in 46 villages in lsfehan, khoozestan, Azarbaycjan_gharbi and Golestan provinces. Theoretical framework of this investigation is based on Cultivation theory. Findings show that utilization of TV, Video and Foreign Televisions has affected rural people's attitude towards urban life and have changed their lifestyle (material consumption ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Mass Communication
  • Media
  • Migration
  • the Tendency to Change Rural Lifestyles
  • Attitude Towards Urban Life