دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.47651.2160

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی


2. فرامطالعه پژوهش‌های عوامل مؤثر بر سرقت در طول سال‌های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.48745.2184

هوشنگ گراوند؛ علی دلاور


3. بررسی جامعه شناختی جوک های مرتبط با روابط گروه های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوکهای تلگرامی سال97)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22054/qjss.2020.44060.2122

پرنیا رضی پور؛ فرح ترکمان؛ علی رحمانی فیروزجاه


4. واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.22054/qjss.2020.35382.1922

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی


5. تعامل علوم انسانی-اجتماعی وجامعه: بررسی رویکردهای خبرگان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.22054/qjss.2021.53222.2259

غلامرضا ذاکرصالحی


6. عملکرد فساد اداری به مثابه یک ویژگی ساختاری: مطالعه‌ی موردی استخدام بازگشته‌ای از ایران در یکی از دانشگاه‌های دولتی کابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.22054/qjss.2021.52902.2253

آمنه اخلاقی؛ علی یوسفی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


7. گونه شناسی قمار و آسیب های اجتماعی آن در شهر تهران(مورد مطالعه: محله هرندی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.22054/qjss.2021.52241.2242

محمد علی فاطمی نیا؛ ستار پروین؛ علی اصغر درویشی فرد


8. درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.33463.1844

غلامرضا لطیفی


9. تحلیل گفتمان خوشبختی طی دو دهه اخیر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.58134.2343

رابعه علی؛ سعیده امینی؛ احمد غیاثوند


10. تاثیر بنیان‌های اخلاقی بر روی ترجیح سیاسی شهروندان (با تاکید بر الگوی روانشناسی سیاسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.48046.2170

سیدسعید حسن زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مهناز گودرزی


11. آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل لایه‌ای علی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.49717.2203

محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ شیوا آقابزرگی زاده