دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

مطالعات زنان
بسیج جمع آوری اعانه در جنبش مشروطه؛ ابعادی از مشارکت اجتماعی زنان

سمیه سادات شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.76434.2707

چکیده
  کنشگری زنان در پرتو گفتمان مشروطه خواهی، از آنان گروه های متعهد و مطالبه گری ساخت که در جهت آرمان های مشروطیت وارد میدان عمل شده و نظم جنسیتی مسلط را با ورود به حوزه عمومی به چالش کشیدند. پژوهش، ابعاد بسیج زنان در جمع آوری اعانه و انگیزه کنشگران را به کمک روش تحلیل سند تبیین مینماید. یافته ها در پنج مقوله موارد مصروفه اعانه، انگیزه ها، ...  بیشتر

جامعه شناسی
تحلیل سوژگی زنان کرد، همنوایی یا مقاومت در متن زندگی اجتماعی

سمیه رحمانی؛ ابوتراب طالبی؛ محمد سعید ذکائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.74357.2656

چکیده
  سوژگی، تجربه بازاندیشانه آگاهی و عاملیت فردی در تعامل با خود و با دیگری حقیقی، نمادین و نهادین است. هدف از این مطالعه، فهم پیچیدگی های اجتماعی و معنایی پدیده‌ی سوژگی زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از مصاحبه‌ی عمیق فردی در چارچوب رویکرد تفسیری - برساخت گرایانه و با روش گراندد تئوری انجام شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش سوژگی ...  بیشتر

جامعه شناسی
شناسایی مولفه های انسجام ملی برای کاربست در محتوای کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران

فاطمه هواس بیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.75016.2673

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های انسجام ملی برای کاربست در محتوای کتاب های درسی است. پارادایم پژوهش تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی پژوهش تحلیل محتوای کیفی ( استقرایی) و میدان مطالعه مشتمل بر معلمان اقوام و صاحب نظران است.از مصاحبه نیمه ساختارمند برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده‌ شد. روش نمونه گیری، هدفمند و تا مرحله اشباع نظری ادامه ...  بیشتر

جمعیت شناسی
برآورد میزان باروری کل مورد نیاز برای سطح جانشینی در ایران با استفاده از روش پرستون طی سالهای 1385 تا 1394

رضا نوبخت؛ احمد دراهکی؛ علی قاسمی اردهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjss.2024.77500.2739

چکیده
  میزان باروری کل مورد نیاز برای سطح جانشینی در بین کشورها و حتی درون مناطق جغرافیایی یک سرزمین می‌تواند متفاوت باشد. تعمیم میزان باروری کل مورد نیاز برای سطح جانشینی برای تمامی کشورها و مناطق بویژه زمانیکه مناطق و کشورهای مورد مقایسه به لحاظ سطح توسعه‌یافتگی تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند صحیح نیست. مطالعه حاضر با استفاده از روش ...  بیشتر

واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.35382.1922

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع تفسیر زنان خشونت دیده از خشونت خانگی و نوع مواجهه‌ی آنان در مقابل انواع خشونت خانگی صورت گرفته است. محققین با توجه به متغیرهای زمینه‌ای مدنظر (زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) با سی نفر از زنانی که قبلاً مورد خشونت خانگی واقع‌شده‌اند مبادرت به مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته نمودند و پس از پیاده‌سازی ...  بیشتر

درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

غلامرضا لطیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.33463.1844

چکیده
    رشد علوم تجربی و تأثیرات آن مرزبندی بین علم و غیر علم را به همراه داشت. حلقه وین با محدود کردن علم به علوم تجربی و طرد سایر معارف، راه حصول به علم را مشاهده و آزمون فرضیه قلمداد نمود.دامنه این دیدگاه به علوم انسانی نیز کشیده شد و مطالعه مسائل انسانی با رویکرد تجربی دنبال گردید. پوپر، کوهن و لاکاتوش با تعدیل وجه افراطی دیدگاه علم تجربی، ...  بیشتر

تولید متن متناظرِ هویت در تحلیل گفتمان پساساختارگرا روش‌های نیل به مفصلبندی معانی هویتی افرادِ موردبررسی در انجام تحلیل گفتمان

سید محمدمهدی خوئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.60247.2380

چکیده
  تحلیل گفتمان به‌مثابه‌ی یک رویکرد پساساختارگرا که مرکز توجه آن بر روی چگونگی برساخت یا تولید معرفت در مواجهه با امور عینی و اجتماعی است، به طور فزاینده‌ای در طی دهه‌های گذشته مورد استفاده‌ی محققان اجتماعی قرار گرفته است. تجربه‌ی زیسته‌ی نگارنده در فضای آکادمیک نیز بر این امر صّحه می‌گذارد که علاوه بر ابتر بودن کمیّت بالایی از ...  بیشتر