دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.47651.2160

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی


2. واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.22054/qjss.2020.35382.1922

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی


3. درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.33463.1844

غلامرضا لطیفی


4. تحلیل گفتمان خوشبختی طی دو دهه اخیر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.58134.2343

رابعه علی؛ سعیده امینی؛ احمد غیاثوند


5. مرور انتقادی پژوهش‌های جامعه‌شناختی و مدیریتی مبتنی بر نظریه زمینه‌ای (1395-1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.54645.2280

فردین محمدی؛ محسن نوغانی؛ مهدی کرمانی


6. نقش تصوف در تشکیل حکومت صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1400

10.22054/qjss.2021.53602.2262

حسن سرایی؛ ابوالفضل فتح‌آبادی


7. کودکی، بزهکاری، حبس: روایتی از برآمدن دارالتادیب در عصر پهلوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1400

10.22054/qjss.2021.60356.2382

علی خورسندنژاد؛ حسن چاوشیان؛ آرش حیدری؛ حمید عباداللهی چنذانق


8. فهم تجربه‌ی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

10.22054/qjss.2021.59671.2366

محمدتقی کرمی


9. برساختِ وضعیتِ آموزش جامعه‌شناسی در ایران (یک مطالعه کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22054/qjss.2021.14562.1351

محبوبه قربانی؛ علیرضا شجاعی زند


10. چگونگی برساخت گفتمان فعالان سیاسی – اجتماعی فمینیستی (1389-1370)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22054/qjss.2021.59741.2370

سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ


11. مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/qjss.2021.46982.2255

ابراهیم صالح آبادی