دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.47651.2160

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی


2. واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

10.22054/qjss.2020.35382.1922

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی


3. درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22054/qjss.2021.33463.1844

غلامرضا لطیفی


4. مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22054/qjss.2021.46982.2255

ابراهیم صالح آبادی


5. رابطه بین میزان بهره‌گیری از رسانه‌های خارجی و فرهنگ سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

10.22054/qjss.2021.59622.2365

علی علی‌آبادی؛ محمدحسین پناهی


6. حکمرانی و توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقایسه ایران و کشورهای پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

10.22054/qjss.2021.62302.2416

فاطمه درخشان؛ علی انتظاری


10. چرا زنان دیندارتر از مردانند؟ پژوهشی در میان ایرانیان مسلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22054/qjss.2021.59320.2359

محمدرضا طالبان


12. دیدگاه‌های جوانان درباره عدالت در فضای مجازی فارسی‌زبان(سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.22054/qjss.2022.62618.2428

سیمین ویسی؛ اردشیر انتظاری؛ سعید ذکایی؛ علی اکبر تاج مزینانی


13. فراتحلیل مطالعات ناظر به رابطه دینداری و سلامت اجتماعی در ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های داخلی 1389 – 1399)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22054/qjss.2022.60213.2379

محسن نیازی؛ ایوب سخایی؛ ندا خداکرمیان گیلان؛ فاطمه حامی کارگر؛ آزاد امیدوار