دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنگینی دردها و تمرین صبوری با بدن: پدیدارشناسی تجربه‌ی زیسته‌ی دردهای مزمن در بیماران مبتلا به ام اس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22054/qjss.2020.41189.2095

کمال خالق پناه


2. مطالعات فرهنگی دایاسپورا و جهان وطنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.22054/qjss.2020.46513.2155

محمدسعید ذکایی


3. زمینه‌های پیدایش و ادغام فرهنگی-اجتماعی مهاجران ایرانی در فرانسه در دوران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.22054/qjss.2020.48012.2169

حسین میرزائی


4. مطالعه وضعیت مهاجرت در شهرستان‌های مرزنشین ایران و اثرات سطح توسعه یافتگی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

10.22054/qjss.2020.48172.2172

محمد شکفته گوهری؛ محمود مشفق


6. تجرد زیستی جوانان: پانتومیم دختران مجرد در ایستار ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22054/qjss.2020.47035.2157

احمد غیاثوند؛ زینب حاجیلو


7. مطالعه تجربه زیسته زنان سرپل ذهاب از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.44907.2134

مینو سلیمی؛ احمد نادری


8. کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.47651.2160

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی


9. فرامطالعه پژوهش‌های عوامل مؤثر بر سرقت در طول سال‌های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.48745.2184

هوشنگ گراوند؛ علی دلاور


10. بررسی جامعه شناختی جوک های مرتبط با روابط گروه های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوکهای تلگرامی سال97)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22054/qjss.2020.44060.2122

پرنیا رضی پور؛ فرح ترکمان؛ علی رحمانی فیروزجاه