دوره و شماره: دوره 24، شماره 76، بهار 1396، صفحه 1-261 
4. اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ( مطالعه پیمایشی جوانان شهر مشهد )

صفحه 111-144

10.22054/qjss.2017.7680

محمد علی خلیلی اردکانی؛ بهاره آروین؛ فرزاد توسلی فرشه