نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو

چکیده

اعتماد اجتماعی یکی از جنبه های مهم روابط انسانی، است که زمینه را برای ایجاد ارتباط و همکاری میان اعضای جامعه فراهم می کند. از این روی اعتماد اجتماعی همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در جوامع مدرن ایجاد تغییرات گسترده در شیوه ساماندهی اجتماعی، تقسیم کار گسترده، افزایش فاصله زمانی و مکانی روابط، و افزایش عدم تعین در حیات اجتماعی موجب شده است که اعتماد اجتماعی به ویژه دو بعد اعتماد تعمیم یافته و نهادی آن بیش از پیش اهمیت و ضرورت پیدا کند.
این پژوهش درصدد تبیین جامعه شناختی اعتماد اجتماعی جوانان شهر مشهد است. حجم نمونه 384 نفر محاسبه شده، و نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفته است.در این پژوهش اعتماد اجتماعی در سه بعد بین شخصی، تعمیم یافته و نهادی مورد سنجش قرار گرفته است. یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که میزان اعتماد اجتماعی در بین 5/25 درصد از پاسخگویان زیاد، 1/53 درصد متوسط و 4/21 درصد کم می باشد. فرضیات تحقیق مستخرج از مدل نظری، دلالت بر وجود رابطه متغیرهای گستردگی روابط اجتماعی، احساس عدالت، و فردگرایی خودخواهانه با اعتماد اجتماعی دارد. در سطح تجربی، استدلال های نظری تحقیق از طریق روش تحلیل رگرسیون مورد داوری قرار گرفته است. بر مبنای نتایج تبیینی تحقیق، همبستگی معناداری بین هر سه متغیر مستقل و ابعاد اعتماد اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون گام به گام متغیرهای گستردگی روابط اجتماعی و احساس عدالت در مدل نهایی باقی ماندند و متغیر فردگرایی خودخواهانه اگرچه همبستگی معناداری با اعتماد اجتماعی دارد اما به عنوان متغیر پیش بین از مدل نهایی خارج گردید. بر اساس ضریب تعیین تعدیل شده بدست امده در مدل نهایی، می توان گفت که 36 درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی توسط دو متغیر احساس عدالت و گستردگی روابط اجتماعی تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Trust and its Related Factors (Survey of Youth in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • mohammad ali khalili ardakani 1
  • Bahareh Arvin 1
  • farzad tavassoli farsheh 2

1 Faculty of the Department of Sociology, University of Tarbiat Modarres

چکیده [English]

Social trust is one of the important aspect of human relations, which pave the way for communication and cooperation between the members of society. Therefore, social trust has always been of great importance. In modern societies make massive changes in the way of social organization, extensive division of labor, increasing the spatial and temporal relations and increase the indeterminacy and the risks of social life has caused social trust and especially its two dimensions: generalized and institutional trust, is more and more important and necessary.
This study attempts to Sociological explanation the Social trust of youths in Mashhad. The sample size 384 was calculated and multi-stage Cluster sampling was conducted. In this study the social trust in three dimensions of Interpersonal, Generalized and Institutional, has been measured. Also the descriptive findings showed that the amount of social trust is between 25.5% of respondents high, 53.1% moderate and 21.4% low. Research hypotheses extracted from the theoretical model implies that the relationship between Rate of social relationships , a sense of justice, and Egoistic individualism with social trust. In experimental level, theoretical arguments research through regression analysis was judged. Based on the results of research explanatory ,there are Significant correlation between all three independent variables and aspects of social trust. According to the results of stepwise regression test, the Rate of social relationships and the sense of justice Variables remained in the final model and the Egoistic individualism Variable, although a significant correlation with the social trust has, but as a predictive variable was removed from the final model. Based on justified coefficient of determination obtained in the final model, We can say that 36 percent of social trust changes are explained by two variables of the sense of justice and the Rate of social relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social trus
  • Rate of social relationships
  • sense of justice
  • Egoistic individualism