دوره و شماره: دوره 24، شماره 79، زمستان 1396، صفحه 1-278 
3. کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی

صفحه 75-116

10.22054/qjss.2018.24577.1612

علی اکبر تاج مزینانی؛ غلامرضا غفاری؛ یاسر باقری