نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

2 دکتری مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحقیق حاضر درصدد شناسایی فرآیندهای شناختی بهبودیافتگان و خانواده‌های آنها است و با روش نظریه پردازی داده بنیاد صورت گرفته است. شرکت‌کنندگان بر اساس نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده‌اند و نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع داده‌ها ادامه یافته است. بدین ترتیب 18 نفر از بهبودیافتگان و 20 نفر از خانواده‌های ایشان در این پژوهش شرکت کردند. داده‌ها، حاصل مشاهده، مصاحبه نیمه ساختار یافته و مطالعه ی مستندات موجود است و جهت تحلیل آنها نیز از شیوه کدگذاری strauss و corbin استفاده گردید. شرکت‌کنندگان در این گروه بر این باور بودند که اعتیاد قابل درمان است. هر کس مسئول رفتار خودش است و آنها قادر نیستند دیگران را تغییر دهند. آنها همچنین مصرف‌کننده را مسئول اعتیاد و درمان آن می‌دانستند، بر حال تمرکز داشتند و رفتارهای منفی مصرف‌کننده و نیز عودهای پیشین او را نشات گرفته از نیاز او به مواد می‌دانستند. علاوه بر این این گروه بر این باور بودند که چنانچه مصرف کننده با متد کنگره 60، استفاده از دارو در بازه زمانی 11 ماه درمان شود، وسوسه نخواهد شد. بر این اساس از نظر آنها ارتباط با دوستان مصرف کننده پس از سپری شدن دوره درمان، اخلالی در روند درمان ایجاد نمی کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Cognitive Processes of Ex- addicts and their Families (Case Study: Congress 60)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zahedi Asl 1
  • Azam Pilevari 2

1 Professor, Social Work Group , Social Science Faculty , Allameh Tabatabaie University , Tehran

2 PhD of Social Work, Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

 
The current study aims to recognize the cognitive processes of ex-addicts and their families with the method of grounded theory. The participants were chosen based on a purposeful sampling method, and sampling continued until the saturation point of data was reached. Hence, 18 ex-addicts and 20 family members took part in this research. Data were collected through observation, semi-structured interviews and reviewing documents, and the Corbin and Strauss coding system was used to analyze the data. The participants believed that addiction is treatable, that each person is responsible for their own behavior, and that they cannot change other people. They also believed the substance user to be responsible for his or her own addiction and treatment, they were focused on the present, and they believed the negative behaviors and previous relapses of the ex-addict to be rooted in his or her dependence to substances. Moreover, this group thought that if a substance user is treated with the Congress 60 method, an 11-month period of medication treatment, he or she will not be tempted to use again. They also claimed that after the treatment period, interacting with friends who are using substances would not pose problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive processes
  • Grounded Theory
  • Family
  • ex- addicts
  • congress 60