نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسللامی ابهر

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

شعر آن صخره ی سختی است که در قلبِ کوهِ سنگی نه فقط فریاد که انعکاس دهنده ی زمزمزمه های درِگوشی و گاه سکوت های پر از فریاد است. در کنارچهره ی لطیف چهره ای دارد از جنس انفجار، رسانه ای است به تیزی رعد و برق،و هدف از این نوشتارآشکار سازی این تیزی در چهره دیالکتیکی شعرِ شاملوست. صورتی به وسعت سیرت جامعه و آنچه در اوست. مبانی نظری مبتنی بر مفاهیم اصلی یورگن هابرماس نماینده اصلی مکتبِ انتقادی فرانکفورت می باشد. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای و روش دسته بندی اطلاعات با مدل عینی - ذهنی است همچنین روش تحلیل یافته ها با استفاده از روش کیفیِ مقایسه ای و تطبیقی انجام گردیده است .یافته های مقاله نشان می دهد که مفاهیم شاملویی در چارچوب مفاهیم هابرماسی می تواند انعکاس دهنده ی بخشی از واقعیتهای اجتماعی از جمله ستیزِاجتماعی باشد، و نتیجه تحقیق نشان از همسویی «شعر» و «نظریه» در توضیح و تبیین مسائل اجتماعی دارد. همانگونه که شعر به عنوان یک پدیده ی اجتماعی می تواند با رویکردهای مختلف جامعه شناختی مانند رویکردِ ساختاری و تضادی مورد مطالعه قرار گیرد؛خود حاوی رویکردهای مختلفِ نظری است و شعر چیزی جز خودِ این رویکردها نیست. شاعرانِ بزرگ همانندِ نظریه پردازان اجتماعی نه فقط بازتاب دهنده ی مسائل اجتماعی بلکه در پی توضیح، روشنگری، و درمان مسائل اجتماعی نیز هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Reflection of Social Conflict in Ahmad Shamloo’s Poems Using Jurgen Habermas’s Sociological Concepts

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Mortazavi 1
  • Iraj Saee Arsi 2
  • Saeed Ma’dani 3

1 PhD Candidate of Sociology, Islamic Azad University of Qazvin

2 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University of Abhar

3 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University of Central Tehran

چکیده [English]

Poems are the hard cliffs situated at the very heart of a stone mountain; they are not only reflective of shouts, but also the reflector of the whispers and occasionally the silences which are filled with shouting. Along with a soft face, poems possess a face of explosion; they are a form of media as sharp as thunderbolts. The purpose of the present study is to show this sharpness in the dialectic face of Ahmad Shamlo’s poems. A face as wide as society’s soul and whatever that it contains. The theoretical principles of the study are based on the main concepts presented by Jurgen Habermas, the main representative of Frankfort school of critical thought. The data of the study were collected through a documentary and library method and with a data categorization through the objective-subjective model. Data analysis was done based on a comparative method. The findings indicate that Shamloo’s concepts in the framework of Habermas’s concepts can be reflective of a part of social realities including social conflict, and the results of the research depict a harmony between “poems” and “theories” in explaining and clarifying social issues. Similar to how a poem as a social phenomenon can be studied through different sociological approaches such as the structural and conflict approaches, it can also contain different theoretical approaches, and a poem is nothing but these approaches. Similar to social theorists, great poets are not only reflective of social issues, but are also striving to explain, clarify and solve said issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Reflection"
  • "Social conflict"
  • "Poem"
  • "Theory"
  • "YorganHabermast"
  • "Ahmad Shamlo"