دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن

محمد مهدی فرقانی؛ عبدالرحمان علیزاده

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 1-29

چکیده
  اولین رسانه رایج مبتنی بر رایانه، بازیهای رایانهای بودهاند که، در دهه های پایانیقرن بیستم، شیوع و گسترش حیرت انگیزی داشتهاند. این رسانه که از تلفیق تلویزیون و رایانه به وجود آمده، کم کم به رقیب پر قدرت تلویزیون تبدیل شده و جای آن را در فعالیت های فراغتی بسیاری از مخاطبان، به ویژه کودکان و جوانان، گرفته است. هدف این تحقیق، شناخت نحوه ...  بیشتر

مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران

محمد عبداللهی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 30-57

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان سازه یا مفهومی پیچیده و چند وجهی، دارای گونه ها،سطوح، جنبه های عینی و ذهنی، عوامل، پیامدها و ویژگیهایی است که در دیدگاههای نظری و منابع تجربی، آن چنان که باید و شاید، تصریح نشده اند. در دیدگاه های کلاسیک، فقط مضمون سرمایه اجتماعی مطمح نظر است، ولی در دیدگاه های تلفیق گرایی معاصر، برخی صاحب نظران نظیر پارستز، ...  بیشتر

بررسی شیوههای غیرحرفهای مدیریت روزنامه های سراسری:دیدگاه روزنامه نگاران و صاحبن ظران روزنامه نگاری

هادی ناخیکی؛ سعید اردکان زاده یزدی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 60-89

چکیده
  محدودیت ها و دشواریهای انتشار روزنامه در ایران باعث شده است تا نشریاتبرای بقا، به سیاستمداران و صاحبان ثروت متکی باشند و این افراد و نهادها نیز در قبال کمک به مطبوعات، حمایت های ویژهای را از روزنامه ها طلب کنند. اگر مدیران روزنامه ها به انجام این حمایت ها تن دهند، استقلال و اخلاق حرفهای روزنامه نگاری را زیر پا گذاشتهاند و اگر بر استقلال ...  بیشتر

رابطه تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیربومی: مقایسه ای بین محیط های واقعی و مجازی

اردشیر انتظاری؛ محمد حسین پناهی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 91-132

چکیده
  گرایش به گروه های مرجع غیربومی، از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار داشته است. این مقاله برمبنای پژوهشی استکه طی آن تلاش شده است بر اساس نظریه گروه مراجع مرتن، رابطه متغیر «تصور باز بودن ساختاری» با گرایش به گروههای مرجع غیربومی، بررسی شود. این پژوهش باراهبرد پیمایش مقایسهای مجازی - واقعی در ...  بیشتر

بررسی موقعیت زنان در عرصه های اشتغال و مدیریت در دانشگاه های تهران با توجه به پیشرفتهای تحصیلی آنان

ناهید المکوک محمودی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 133-171

چکیده
  در ایران، دستگاه های دولتی، طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بخشزیادی از زنان را در مشاغل گوناگون جذب نمودهاند و زنان ایرانی نسبت به اشتغال در سازمان های دولتی تمایل بیشتری دارند و آن را به اشتغال در بنگاه ها و شرکت های خصوصی ترجیح میدهند. در نتیجه، تعداد زنان استخدام شده در بخش عمومی، افزایش یافته است. باوجوداین، مقایسه ...  بیشتر

بررسی میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششممجلس شورای اسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی

نادر سالار زاده؛ محمد شیخی

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 173-202

چکیده
  در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششم مجلس شورایاسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادی است و با تکنیک تحلیلی محتوای نطق های پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شورای اسلامی و دریافت متن کامل سخنرانی های دو دوره مجلس تهیه شده ...  بیشتر

سهم مردم شناسی و سینما در مردم شناسی بصری: نقدی برکتاب ”سینمایی قوم پژوهی"

عبدالله گیویان

دوره 14، شماره 38.39 ، اسفند 1386، صفحه 203-235

چکیده
  مردم شناسی، همانند تمامی شاخه های دیگر علوم انسانی، دادوستدی عمیق با شرایط و نهادهای اجتماعی - فرهنگی و سیاسی - اقتصادی محیط خود دارد. مثلا، رشد تکنولوژی، نه تنها بر قلمروهای مورد مطالعه آن تأثیر گذاشته است، بلکه همراه با تحولات شناخت شناسانه، شیوه ها و روش شناسی مردم شناسی را نیز دچار تحول و دگرگونی کرده است. بحرانموضوعی، به این معنا ...  بیشتر