دوره و شماره: دوره 14، شماره 38.39، زمستان 1386، صفحه 1-235