نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره های چهارم و ششم مجلس شورایاسلامی به مقولات مختلف رفاه اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادی است و با تکنیک تحلیلی محتوای نطق های پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شورای اسلامی و دریافت متن کامل سخنرانی های دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذاری نطق های پیش از دستور و تعیین تعداد نطقی های نمونه جامعه آماری به وسیله فرمولکوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفی کامپیوتر از میان نطقی های پیش ازدستور هر دوره، ۹۲ مورد برای تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکراری شدن تصادفی چند نطق، ۸۷ نطق در دوره چهارم و ۸۷ نطق در دوره ششم، مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق در پی آن بوده است که از طریق تحلیل محتوای نطق های پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آنها به مقولات مختلف رفاه اجتماعی دست یابد؛ میزان وقوف آنها به نقشپارامترهای مختلف ذکر شده در بخش شاخص های رفاه اجتماعی را دریابد و به پرسشهای اصلی تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دودوره سازندگی و اصلاحات (یعنی دوره های چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص های رفاه اجتماعی توجه داشتهاند ؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص های رفاه اجتماعی، تفاوت معنی داری وجود دارد؟ کدام یک از شاخصهای رفاه اجتماعی در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالی توجه نمایندگان مجلس های دوره چهارم و ششم، به شاخص های رفاه اجتماعی، با گرایش عمده و گروه بندی سیاسی آنها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسی سالهای ۷۶ و ۸۴ از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانونگذاران آن سال ها به مقولات رفاهی، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتوای این نطق ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعی وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آنها به برخی شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخورداری از امکانات بهداشت فردی و اجتماعی، میزان دسترسی افراد و گروه های اجتماعی به خدمات زیر بنایی، میزان مهاجرت، ناشی از تغییر در ترکیب سنی جمعیت و موکلین آنها بوده و در نتیجه تغییر در نوع و میزان نیازهای آنها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهای فرهنگی، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادی های فردی را می توان ناشی از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسی و گروه بندی سیاسی دو مجلس دانست. آن چه پیش روی دارید، حاصل تلاشی است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعی در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شورای اسلامی و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هایرفاه اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the fourth and sixth Majlis Attention to Welfare issues

نویسندگان [English]

  • nader salar zadeh 1
  • mohamad sheykhi 2

چکیده [English]

This paper is a comparative study of the level of attention of the Iranian members of parliament (MPs) to the 38 indexes of social welfare during the fourth (1369-1373) and sixth (1379-1383) Majlises. The method of this study was content analysis. The data for the analysis was gathered from 92 speeches by MPs, randomly selected from their addresses to the Majlis, The findings show little attention paid to social welfare issues, such as rising inflation, employment levels, provision of personal and social hygiene facilities, immigration trends, and the availability of infrastructural services to individuals and the social groups, by the MPs of both Majlises. Some differences observed in the attention of MPs to cultural clashes, social security, power-distribution mechanism and the level of personal liberties can be attributed to the differences inMPs political inclination and factions in the two terms of the parliament.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Majlis
  • Welfare Issues
  • Parliamentary Speeds