نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گرایش به گروه های مرجع غیربومی، از موضوعات مهمی است که همواره موردتوجه جامعه شناسان و روانشناسان قرار داشته است. این مقاله برمبنای پژوهشی استکه طی آن تلاش شده است بر اساس نظریه گروه مراجع مرتن، رابطه متغیر «تصور باز بودن ساختاری» با گرایش به گروههای مرجع غیربومی، بررسی شود. این پژوهش باراهبرد پیمایش مقایسهای مجازی - واقعی در دو جامعه آماری واقعی (دانشجویان) ومجازی (اعضای گروه های ایرانی یاهو) و با استفاده از پرسشنامه چاپی و الکترونیکی جمع آوری اطلاعات، اجرا شده است. نتایج نشان میدهد که گرایش به گروه های مرجع غیر بومی در محیط مجازی، به نحو قابل توجه و معناداری بیشتر از محیط واقعی است. تصور باز بودن ساختاری با گرایش به گروه های مرجع غیر بومی در هر دو محیط واقعی و مجازی، رابطه معکوس دارد. کاربری اینترنت فارسی در محیط واقعی با گرایش به گروه های مرجع غیربومی، رابطه معکوس، ولی در محیط مجازی، رابطه مستقیمضعیفی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Openness Perception and Reference Group Tendencies (RGT): Comparison of Real and Virtual Environments

نویسندگان [English]

  • ardeshir entezari
  • mohamad hoseyn panahi

چکیده [English]

Refernce group tendency (RGT) is one the important subjects 111 which has been the field of study for both sociologists and psychologists. This article is a result of a research in order to investigate the relations of "structural openness perception (SOP) and RGT in frame of Robert Merton's reference group theory. Applying a new method named virtual-real comparative survey using two kinds of ordinary hard copy and electronic questionnaire is a kind of innovative in it. The results show non-local reference group is more welcomed in virtual environment than real. Structural openness perception (SOP) is in reverse relation with non-local RGT in both virtual and real environment. Farsi internet usage is also in reverse relation with non-local RGT in real environment but weal in virtual