نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

محدودیت ها و دشواریهای انتشار روزنامه در ایران باعث شده است تا نشریاتبرای بقا، به سیاستمداران و صاحبان ثروت متکی باشند و این افراد و نهادها نیز در قبال کمک به مطبوعات، حمایت های ویژهای را از روزنامه ها طلب کنند. اگر مدیران روزنامه ها به انجام این حمایت ها تن دهند، استقلال و اخلاق حرفهای روزنامه نگاری را زیر پا گذاشتهاند و اگر بر استقلال و اخلاق حرفهای روزنامه نگاری اصرار ورزند، با موانع گوناگون اقتصادی و سیاسی در نشر روبهرو می شوند. در عمل، عوامل برون سازمانی ودرون سازمانی روزنامه نگاری ایران، مدیران مسئول را وادار می کند برای رشد نشریه خود، به برخی شیوه های غیرحرفهای دست بزنند. این پژوهش، در پی آگاهی از وجودمؤلفه های مدیریت غیرحرفهای مدیران روزنامه ها در این مواجهه است. برای یافتن جنبه های غیرحرفه ای مدیریت روزنامه های سراسری و عمومی در تهران، از روش تحقیق پیمایش برای دو نمونه آماری اعضای تحریریه روزنامه ها و نمونه آماری استادان و صاحبنظران روزنامه نگاری استفاده شده است. برای سنجش میزان حرفهای بودنمدیریت روزنامه ها، شاخصی از ترکیب مؤلفه های اخلاقی، حرفهای، اقتصادی و مدیریتی مطبوعات، محاسبه و شاخص توصیف شده توسط اعضای تحریریه روزنامه ها با شاخص معیار صاحبنظران روزنامه نگاری، مقایسه شده است. در انتها نیز فرضیهتحقیق به اثبات رسیده و مشخص شده است که شیوه های مدیریت روزنامه هایسراسری و عمومی تهران، غیر حرفهای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-professional Approaches to Newspaper Management: Surveying The Viewpoints Of Journalists and Professionals

نویسندگان [English]

  • hadi kakhiki 1
  • saeed ardakan zadeh yazdi 2

چکیده [English]

Limitations and obstacles for publishing newspapers in Iran has made the journal 1nanagcrs to tu111 to politicians and the wealthy for survival, who support the journals but demand special services frorn journals and newspapers. A dilemma is created here: if the journal managers accept, they need to forget the principles of freedom, autonomy. and professional ethics, and if they deny. their newspaper or journal will inevitably face economic or political crisis. Therefore. there are some intra and extra-organizational factors at work that make journalis,n in Iran to turn to some non-professional approaches. In this study, we arc surveying the degree of consciousness of professional journalists on their non-professional approaches

کلیدواژه‌ها [English]

  • S : journalism
  • the press. management
  • professional ethics
  • Development
  • journal autonomy. economics of the press
  • censor